Η Δικηγορική Εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη Δικηγόρου για τον τομέα του Εργατικού Δικαίου

0

Η Δικηγορική Εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη Δικηγόρου για τον τομέα του Εργατικού Δικαίου, με τριετή τουλάχιστον σχετική εμπειρία και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προσόντα / Δεξιότητες
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδανικά στο εργατικό Δίκαιο
 Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας
 Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου στα Αγγλικά
Βιογραφικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση klcathens@klclawfirm.com
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η KLC προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση, γρήγορη ανέλιξη σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.

klcathens@klclawfirm.com

Σχόλια