Η εταιρία δικηγόρων «ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΙΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ» ζητεί δύο δικηγόρους για πλήρη και αποκλειστική συνεργασία

0

Η εταιρία δικηγόρων «ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΙΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ» ζητεί δύο δικηγόρους για πλήρη και αποκλειστική συνεργασία στους παρακάτω τομείς:

α) έναν δικηγόρο για απασχόληση σε υποθέσεις πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας (θέση junior associate) και
β) έναν δικηγόρο για απασχόληση σε υποθέσεις εταιρικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων συγχωνεύσεων & εξαγορών) και εμπορικών συμβάσεων (θέση mid-level associate).

Οι ενδιαφερόμενοι και για τις δύο θέσεις θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο Νομικής Σχολής από πανεπιστήμιο της Ελλάδας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, συναφή προς κάποιο από τα ανωτέρω γνωστικά πεδία, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία, 1-3 ετών για τη θέση του junior associate, και 3-5 ετών για τη θέση του mid-level associate. Απαιτείται, περαιτέρω, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας σε ομαδικό εργασιακό περιβάλλον και ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και παράσταση ενώπιον δικαστηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε πολύπλοκα νομικά ζητήματα και σε διεθνείς συναλλαγές και να έρθουν σε επαφή με εταιρίες από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, ενώ προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@souriadakistsibris.gr.

Σχόλια