Πιστοποιημένος εκτιμητής επιχειρήσεων εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών

0

Πιστοποιημένος εκτιμητής επιχειρήσεων και αύλων αγαθών του Ν.4152/2013 εγγεγραμμένος στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών (κλάδος γ’), με άριστη κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά και σημαντική εμπειρία αναλαμβάνει την εκτίμηση της αξίας επιχειρήσεων, αξιογράφων και αύλων τίτλων στο πλαίσιο των παρακάτω διαδικασιών:

* Προσδιορισμός φόρου κληρονομιάς μετοχών μη εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών στο Χρηματιστήριο άρθρου, σύμφωνα με το άρθροο 12 του Ν.2961/2001 «Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών».

* Αποτίμηση των εισφορών σε είδος στο πλαίσιο σύστασης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθροο 17 του Ν. 4548/2018 «Δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών».

* Αποτίμηση εταιρειών, οιασδήποτε νομικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ/ΟΕ) στο πλαίσιο συναλλαγών εξαγορών και συγχωνεύσεων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 6947 699 553 ή μέσω e-mail: vassilisef@gmail.com

Σχόλια