Μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας

0

Δικηγόρος, με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και κάτοχος πτυχίου σε Legal English, παραδίδει μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας (μέσω Skype) σε υποψηφίους της σχολής Δικαστών, υποψηφίους για τις εξετάσεις TOLES και άλλους. e-mail: vasilzachou@gmail.com

Σχόλια