ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ 10ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

0

Δικηγορική εταιρεία, με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά έμπειρο συνεργάτη δικηγόρο με τουλάχιστον 10ετή πραγματική ενασχόληση και εξειδίκευση στους τομείς του εμπορικού δικαίου και δικαίου των επιχειρήσεων, για την κάλυψη σχετικής θέσης.

Πρόσθετη εμπειρία ιδίως στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (σύνταξη & εποπτεία φακέλων συμμετοχής, ένδικα βοηθήματα ν. 4412/2016 κλπ.) και στον τομέα του εργατικού δικαίου (σύνταξη συμβάσεων εργασίας, παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και δικαστήρια, συμβουλευτική υποστήριξη σε εταιρείες κλπ.) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Προσόντα Υποψηφίου Συνεργάτη:
• Τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με κάποιο από παραπάνω αντικείμενα
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Πιστοποιημένη Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας με δυνατότητα κατάρτισης νομικών κειμένων και ευχέρεια διαπραγμάτευσης.
• Ικανότητες διαχείρισης πελατών, ομαδικό πνεύμα
• Οργάνωση, Συνέπεια, Ικανότητα Εργασίας υπό πίεση

Η Εταιρεία προσφέρει
• Πλήρη απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα ανέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pclawyer1@gmail.com ή/και στο fax: 210-3634880
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Κωδικός αναφοράς
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ10ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σχόλια