Ανακοίνωση Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες

0

Η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες  επισημαίνει ότι η εφαρμογή της αναλογικής φορολογικής ισότητας, ήτοι η επικράτηση, στην πράξη,  της αρχής  “κάθε πολίτης  συνεισφέρει στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες”,   αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος. Η εφαρμογή αυτής της συνταγματικής αρχής  γίνεται ακόμα πιο αναγκαία σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οπότε οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες υφίστανται αυτοί πρώτοι τις συνέπειες της κρίσης.                      Η Εταιρία διαπιστώνει ότι, παρά τη  σαφή  αυτή συνταγματική επιταγή, η μακρά οικονομική κρίση, που πλήττει τη Χώρα, έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται  υπέρμετρα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ φοροδιαφεύγουν  άλλες ευρείες κατηγορίες φορολογουμένων.
 Η Εταιρία, ενόψει των ανωτέρω, καλεί τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να πάρουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης. Επιβάλλεται, έτσι, η καθιέρωση ενός δίκαιου, αλλά και σταθερού φορολογικού συστήματος, η επιτάχυνση  λήψης μέτρων αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών του Κράτους, η καταπολέμηση της διαφθοράς στο χώρο καθώς και η πρόσληψη και εκπαίδευση του αναγκαίου ελεγκτικού προσωπικού, προκειμένου να εφαρμοστεί επιτέλους η φορολογική ισότητα. Για την εμπέδωση άλλωστε φορολογικής συνείδησης από τον κάθε πολίτη, το Κράτος πρέπει να πείσει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή της αναλογικής ισότητας στο δημοσιονομικό τομέα.                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Σταυρόπουλος                         Μαργαρίτα Στενιώτη