Δελτίο Τύπου Δ.Σ.Α. για τον Αυτοέλεγχο – Υποχρέωση Συνυπογραφής των Φορολογικών Δηλώσεων από Λογιστή

0

Με την υπ’ αρίθμ. 2445/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. συνημμένο αρχείο), ακυρώθηκε η παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1008/19.1.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 136/9.2.2011), η οποία όριζε ότι «[σ]τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α’) (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων».

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η ως άνω δεύτερη παράγραφος της προσβαλλόμενης απόφασης με την οποία υπήχθησαν στην υποχρέωση (συν)υπογραφής των δηλώσεών τους από λογιστή φοροτεχνικό όλοι οι επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος), κείται εκτός της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Ενόψει αυτών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει άμεσα σε νέα, νόμιμη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος, κατά τρόπο ώστε, προκειμένου να μπορεί να γίνει χρήση του αυτοελέγχου, να υπάγονται στην υποχρέωση συνυπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από λογιστή φοροτεχνικό μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ιδιαιτέρως υψηλά ακαθάριστα έσοδα (π.χ. άνω των 150.000 ευρώ, όπως συνέβαινε μέχρι την έκδοση της κατά τα ανωτέρω ακυρωθείσας απόφασης), εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών με μικρά και μεσαία εισοδήματα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια