ΔΣ Καλαμάτας: Αντίθεση του ΔΣ Καλαμάτας στην επιχειρούμενη μείωση της ευθύνης του «Επικουρικού Κεφαλαίου»

0

Το Υπουργείο Οικονομικών με τρόπο εντελώς αιφνιδιαστικό και ακατανόητο και μάλιστα με τροπολογία, σε νομοσχέδιο που ουδεμία σχέση έχει με την εν λόγω διάταξη, επιχειρεί να περιορίσει την ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Με τις διατάξεις της προς ψήφιση τροπολογίας – προσθήκης επέρχονται μεταβολές στις ρυθμίσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, το οποίο σημειωτέον λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στα εξής κατά βάση σημεία:
1/ Δεν καταβάλλεται αποζημίωση λόγω θανάτωσης ή
σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα
που προκαλούνται από πρόθεση του οδηγού.
2/ Δεν καταβάλλεται αποζημίωση προς τους οργανισμούς
αποζημίωσης των κρατών µελών, όταν οι ζημίες προκαλούνται από
ανασφάλιστα οχήματα τρίτων χωρών, των οποίων τα εθνικά Γραφεία
Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσχωρήσει στο σύστημα πράσινης κάρτας και για ατυχήματα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα,.
3/ Ορίζεται ότι η αποζημίωση που καταβάλει το Επικουρικό
Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση λόγω ψυχικής
οδύνης.
4/ Καθορίζονται οι κατηγορίες ατυχημάτων για τις οποίες
ισχύουν τα προβλεπόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεων.
5/ Θεσπίζεται κλίμακα των ποσών της οφειλόμενης από το
Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης σε περίπτωση που ο ασφαλιστής
πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η
άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης.
6/ Παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να διεκδικήσουν το ποσό της ζημίας που δεν καλύπτεται από το Επικουρικό
Κεφάλαιο από την κοινή εκκαθάριση.
7/ Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων είναι
παραδεκτή αγωγή παθόντος κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.
8/ Προβλέπεται απαγόρευση κατάσχεσης περιουσιακών
στοιχείων του Επικουρικού Κεφαλαίου, είτε εις χείρας του είτε εις χείρας
τρίτων, καθώς και συμψηφισμός των εισφορών των µελών του µε τυχόν
οφειλές του Επικουρικού Κεφαλαίου προς αυτά.
Είναι προφανές ότι αν τυχόν ήθελε ψηφισθεί η διάταξη αυτή θα καταρρεύσει όχι μόνο το σύστημα αποζημίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο, αλλά θα καταρρεύσει το όλο σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων που εισήχθηκε με τον ν. 489/1976.
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για μέτρο το οποίο τινάζει στον αέρα το όλο σύστημα από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, και αναμένεται να προκαλέσει σοβαρότατα κοινωνικά προβλήματα και ανεπανόρθωτη βλάβη στα συμφέροντα, τόσο των παθόντων, όσο και των υπαιτίων – ασφαλισμένων σε πτωχεύουσες ασφαλιστικές εταιρείες.
Και αυτό γιατί, με δεδομένο το γεγονός, ότι ήδη έχει ανακληθεί η άδεια από ένα μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών και επίκειται να γίνει το ίδιο και με ικανό αριθμό άλλων, που … περιμένουν τη σειρά τους, ενώ, όπως είναι γνωστό, κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός ανασφάλιστων οχημάτων, είναι προφανές, ότι:
α.- Τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων με σοβαρότατες σωματικές κακώσεις, αναπηρίες και ανικανότητες θα στερηθούν, του συντριπτικά μεγαλυτέρου μέρους των αποζημιώσεων τους, και θα βρεθούν σε απελπιστική θέση, αφού δε θα μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη νέα διαμορφωθείσα, δυσάρεστη, για αυτά, κατάσταση.
β.- Χωρίς αποζημίωση θα παραμείνουν και οι οικείοι των θανατωθέντων σε τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα αφού η μοναδική, κατ’ ουσίαν, αποζημίωση τους είναι η καταργούμενη πλέον χρηματική τους ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης.
γ.- Μετά βεβαιότητος θα οδηγηθούν σε προσωπική, κοινωνική, οικογενειακή και οικονομική καταστροφή οι υπαίτιοι των ανωτέρω ατυχημάτων, οι οποίοι είχαν την ατυχία να ασφαλίσουν τα οχήματα τους σε ασφαλιστική εταιρεία, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια.
Η πιο πάνω, όμως, επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση εμφανίζεται και ως προδήλως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ.
Και αυτό γιατί, κατά τρόπο κραυγαλέα άνισο και άδικο, οι υπαίτιοι και τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες και, από πλευράς ασφαλιστικής καλύψεως και αποζημιώσεως, αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο.
Στην μια κατηγορία εντάσσονται υπαίτιοι και θύματα τροχαίων ατυχημάτων που καλύπτονται από αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες και διατηρούν ακέραια όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους και στην άλλη συμπεριλαμβάνονται οι ατυχείς εκείνοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε ατυχήματα που … «καλύπτονται» από το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Αν τα διαθέσιμα κεφάλαια του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν επαρκούν, θα μπορούσε να αυξηθεί το ποσοστό των ασφαλίστρων που εισπράττει από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και, ταυτόχρονα, να επιβληθούν αυστηρότατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στους κυρίους κατόχους και οδηγούς ανασφάλιστων οχημάτων, εξικνούμενες μέχρι και την κατάσχεση τους.
Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ρίπτονται στον Καιάδα της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής οι εμπλεκόμενοι σε τροχαία ατυχήματα, τα οποία, κατ’ επίφαση μόνο, «καλύπτει» το Επικουρικό Κεφάλαιο.
ΖΗΤΑΜΕ να αποσυρθεί η άδικη και παράνομη αυτή διάταξη που θίγει συνταγματικώς κατοχυρωμένα περιουσιακά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και προσβάλλει εν δυνάμει τα δικαιώματα κάθε Έλληνα πολίτη που μπορεί να πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος. 
Και δηλώνουμε κατηγορηματικά αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια μείωσης της ευθύνης του «Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» είτε μέσω θέσπισης ανωτάτου ορίου αποζημίωσης είτε μέσω καθιέρωσης εξαιρέσεων στην υποχρέωση του προς αποζημίωση, όπως η επιχειρούμενη εξαίρεση αποζημίωσης για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)