ΔΣ Καλαμάτας: Οι Νέες Εξοντωτικές Διατάξεις του νέου Μνημονίου για τους Δικηγόρους

0

‘Oπως προκύπτει από το κείμενο του νέου μνημονίου, προβλέπεται σειρά νέων ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ρυθμίσεων για τον κλάδο μας, όπως:

– κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρων στα συμβόλαια
– κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών για τους έμμισθους δικηγόρους
– πλήρης απελευθέρωση των αμοιβών, δια της προκαταβολής όμως συγκεκριμένων ποσών
– αναθεώρηση των ασφαλιστικών μας εισφορών και των εισφορών μας προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους
– διορισμός “μη δικηγόρων” ως διαμεσολαβητών
Ακολουθούν αναλυτικά οι διατάξεις του νέου Μνημονίου, όπως έχει δημοσιευτεί:
(σελ.26) Για τα νομικά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο ορίζει προκαταβαλλόμενα ποσά για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου (ορίζει δηλαδή ένα σύστημα προκαταβαλλόμενων καθορισμένων/ προσυμφωνημένων ποσών για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου από δικηγόρο, το οποίο δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο «ποσό αναφοράς»). [ΤΡΙΜ.1-2012]
• Η Κυβέρνηση διεξάγει μία αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εισφορές των δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των επαγγελματικών οργανώσεών τους είναι εύλογες, αναλογικές και δικαιολογημένες. [ΤΡΙΜ.1-2012]
• Η Κυβέρνηση προσδιορίζει μέτρα για την αποσύνδεση της φορολογίας, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των (τυχόν) μερισμάτων και των καταβολών προς τις επαγγελματικές ενώσεις από τις δικηγορικές αμοιβές. [Απρίλιος 2012]
• Η Κυβέρνηση ορίζει τις εισφορές των δικηγόρων και των μηχανικών προς τιςεπαγγελματικές τους οργανώσεις, οι οποίες εισφορές αντανακλούν τα λειτουργικά έξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εν λόγω οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα [ΤΡΙΜ.3-2012]
________________________
(σελ.26) Μεταρρύθμιση του κώδικα περί δικηγόρων
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Κώδικα περί -Δικηγόρων, η Κυβέρνηση τροποποιεί τους όρους εισδοχής και επανεισδοχής καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Το προσχέδιο νόμου κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος Φεβρουαρίου 2012 και υιοθετείται έως το τέλος Ιουνίου 2012.
Πριν το τέλος Ιουνίου 2012, υιοθετείται νομοθεσία για:
• την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων σχετικά με την τιμολόγηση, την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελματικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο Νόμο 3919/2011, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα:
o καταργείται το Άρθρο 42.1 του Νομοθετικού Διατάγματος 3026/1954 σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών,
o καταργούνται τα Άρθρα 92.2 και 92Α του Νομοθετικού -ιατάγματος 3026/1954 που προβλέπουν το ελάχιστο ποσό που οφείλεται σε δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν με έμμισθη εντολή. Το παρόν προβλέπεται με την επιφύλαξη ύπαρξης κανόνων αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους.
____________________
(σελ.28) Να καταργήσει το άρθρο 12, παρ.2, του Ν. 3853/2010, το οποίο προβλέπει ότι τα προσύμφωνα σύστασης εταιριών θα πρέπει να προτείνονται αρχικά από τους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους προτού το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορέσει να εκδώσει τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται σε αυτό. [1ο τρίμηνο 2012]
_____________________
(σελ.39) Η Κυβέρνηση αποφασίζει για την ημερομηνία μέχρι την οποία θα επιτρέψει την πρόσβαση στο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα του διαμεσολαβητή σε μη δικηγόρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, και παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι μη δικηγόροι θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, αρχίζοντας από την ημερομηνία αυτή. [1ο τρίμηνο του 2012]

Σχόλια