spot_img
ΑρχικήΔικαιοσύνηΔ.Σ. Καλαμάτας: Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΔΣΑ και κατά του Ε. Καλούση

Δ.Σ. Καλαμάτας: Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΔΣΑ και κατά του Ε. Καλούση

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» που εδρεύει στη Καλαμάτα, επί της οδού Ψαρών αρ. 13, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, Κωνσταντίνο Μαργέλη.

ΥΠΕΡ
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας, αρ. 60, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, Ιωάννη Αδαμόπουλο.

ΚΑΤΑ

Του Ευάγγελου Καλούση του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αθηνών, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 131

________________________
 
Το υπέρ’ ου η παρούσα πρόσθετη παρέμβαση Ν.Π.Δ.Δ. κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών την 11-7-2012 την υπ΄ αριθμ. κατάθ. δικογρ. 11463/11-7-2012 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του καθ’ ου, Ευάγγελου Καλούση, εξαιτίας των ενεργειών στις οποίες ο τελευταίος εσχάτως προβαίνει, έχοντας συστήσει μία δήθεν «δικηγορική εταιρία» για την παροχή προς τους πολίτες νομικών υπηρεσιών, και διατηρώντας ιστοσελίδα διαφήμισης και εν γένει προβολής των εν λόγω υπηρεσιών, κατά τρόπο, όμως, ο οποίος – όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην κατωτέρω εκτιθέμενη αίτηση του υπέρ’ ου η παρέμβασή μας – συνιστά ευθεία παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, υπό τη μορφή της ευθείας αντιποίησης του δικηγορικού επαγγέλματος.
Το ακριβές περιεχόμενο της ως άνω από 11-7-2012 αίτησης, η συζήτηση της οποίας αναμένεται να λάβει χώρα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας κατά τη δικάσιμο της 16-7-2012, έχει επί λέξει ως εξής:

«          ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ
(κατ’ άρθρ. 40 του Ν.Δ. 3026/1954 «Κώδικος περί Δικηγόρων»)

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας, αρ. 60, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, Ιωάννη Αδαμόπουλο.

ΚΑΤΑ

Του Ευάγγελου Καλούση του Αλεξάνδρου, κατοίκου Αθηνών, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 131.

________________________

«Πανταχού αναγνωρίζεται ότι το λειτούργημα του δικηγόρου ασκεί σπουδαίαν επίδρασιν επί της Κοινωνίας και επί της ορθής απονομής της δικαιοσύνης. Εν υγιές Δικηγορικόν Σώμα με συνείδησιν της αποστολής του αποτελεί φραγμόν κατά της ανηθικότητος και συμβάλλει τα μέγιστα εις την ορθήν διάγνωσιν των υποβαλλομένων εις δικαστικήν κρίσιν διαφορών … Δια τούτο ανέκαθεν η Πολιτεία εθεώρησεν αναγκαίον να θέση κανόνας ρυθμίζοντας τόσον τον τρόπον εισόδου εις το δικηγορικό επάγγελμα, όσον και τον τρόπο ασκήσεως αυτού. … η σχέσις του δικηγόρου και τα εξ αυτής πηγάζοντα δίκαια και καθήκοντα βάσιν έχει τον δημόσιον αυτού χαρακτήρα.» Με αυτές τις αναμφισβήτητες παραδοχές, που περιγράφονται ευθύς εξαρχής στην εισηγητική έκθεση του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) οργανώθηκε το δικηγορικό λειτούργημα. Ως θεματοφύλακες της αποστολής αυτής του δικηγορικού λειτουργήματος και παράγοντες της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης, η Πολιτεία όρισε τους ανά κάθε Πρωτοδικειακή έδρα Δικηγορικούς Συλλόγους και γι’ αυτό το λόγο – καίτοι πρόκειται πρωτίστως για επαγγελματικές ενώσεις σωματειακής μορφής – τους ανήγαγε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (άρθρο 194 Κώδικα Δικηγόρων).

Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και λειτουργεί από το έτος 1908 με την ψήφιση του Ν. ΓΤΙΖ’/27.12.1908 (Ν. 3317/1908) «Περί Δικηγορικών Συλλόγων». Μέλη του αποτελούν οι εγγεγραμμένοι στις τάξεις του Δικηγόροι του Πρωτοδικείου Αθηνών, διά των οποίων παρέχονται έναντι αμοιβής στους πολίτες νομικές, δικαστικές και εξώδικες υπηρεσίες.

Αίφνης, εντός του μηνός Ιουνίου 2012, διαπιστώσαμε ότι ο καθ’ ου δηλώνει ότι ίδρυσε «νομική εταιρεία εμπορικού χαρακτήρα», όπως ο ίδιος επί λέξει τη χαρακτηρίζει, «διηρημένη σε μερίδια, η λειτουργία της οποίας διέπεται» – σύμφωνα με τον ίδιο – «από τις διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα και από εκείνες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 123/2006». Η δήθεν «εταιρία» αυτή στεγάζεται σε γραφεία του α’ ορόφου του επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 131 κτηρίου, οι δε τηλεφωνικοί αριθμοί που παρουσιάζονται να αντιστοιχούν στην ως άνω «εταιρία» είναι καταχωρημένοι στο όνομα του πρώην δικαστικού λειτουργού και εμφανιζόμενου ως ιδρυτή του εν λόγω μορφώματος, Ευάγγελου Καλούση, γεγονός που – μεταξύ άλλων – αποδεικνύει περίτρανα ότι πίσω από την ύπαρξη της δήθεν εταιρίας κρύπτεται η ύπαρξη και λειτουργία του προσωπικού γραφείου του καθ΄ ου.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε λειτουργία ιστοσελίδα προβολής του εν λόγω μορφώματος στο διαδίκτυο, φιλοξενούμενη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kaloussis.gr/, όπου παρατίθενται λεπτομερώς (και μάλιστα σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Ρωσικά…) οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ύπαρξη και λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την παράνομη λειτουργία της δήθεν εταιρίας, στην πραγματικότητα όμως του προσωπικού γραφείου, του Ευάγγελου Καλούση, καθώς χρησιμοποιείται σε συστηματική βάση τόσο για την προσωπική προβολή του καθ’ ου και των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών, όσο και για την προσέλκυση πελατείας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών – εντολέων με τον καθ’ ου και εντέλει της ίδιας της πρόσβασης των τελευταίων στο γραφείο του.

Στόχος της ως άνω εταιρίας είναι – σύμφωνα με την προαναφερθείσα ιστοσελίδα – να «παρέχει αρχικά νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα που άπτονται όλων των βασικών κλάδων του Ιδιωτικού Δικαίου, για θέματα που απασχολούν σε καθημερινή – και όχι μόνο – βάση οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.». Περαιτέρω, ρητά αναφέρεται – και πάλι υπό μορφή διαφήμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών – ότι «μετά το προκαταρκτικό στάδιο κι εφόσον χρειάζεται τα θέματα που προκύπτουν ν’ αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν στην πράξη με την παροχή δικαστικής ή άλλης μορφής έννομης προστασίας, παρέχονται νομικές υπηρεσίες δικαστικής υποστήριξης / διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης τόσο ως προς το γενικό νομικό μέρος, όσο και ως προς τους ειδικότερους κλάδους του δικαίου που ακολουθούν.».
 
Μάλιστα, ο καθ’ ου και το εν λόγω μόρφωμα που φέρεται να έχει συστήσει δείχνουν να μην περιορίζονται σε συμβουλευτικό στάδιο, αλλά επιπλέον να εκτείνονται και σε υπηρεσίες «νομικής υποστήριξης / διεκπεραίωσης των υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια παντός βαθμού», καθώς προβάλλεται – μέσω της ως άνω ιστοσελίδας – η δραστηριοποίησή του σε όλο σχεδόν το φάσμα του δικαιικού μας συστήματος και, ειδικότερα, στους ακόλουθους τομείς:
«Ι. Γενικό αστικό δίκαιο – Αστικές συμβάσεις – Γενικά και Ειδικά θέματα Ενοχικού Δικαίου – Εμπορικό Δίκαιο – Θέματα Εταιρειών / Αξιογράφων / Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Πτωχεύσεις – Εμπράγματο Δίκαιο / Ακίνητα – Οικογενειακό Δίκαιο – Κληρονομικό Δίκαιο.
ΙΙ. Ειδικές Διαδικασίες και ειδικότερα: Αυτοκινητιστικές διαφορές – μισθώσεις (Αστικές και Εμπορικές) – Θέματα πιστωτικών τίτλων και αξιογράφων γενικότερα – Εργατικές διαφορές – Απαλλοτριώσεις – Θέματα αμοιβών – Ειδικά θέματα προστασίας της προσωπικότητας και των ΜΜΕ – Θέματα ιδιωτικής ασφάλισης – Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου με εμπλεκόμενο το Δημόσιο – Θέματα εκουσίας δικαιοδοσίας.
ΙΙΙ. Θέματα Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως – Κατασχέσεις – Πλειστηριασμοί.
ΙV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ μέτρα στα πλαίσια όλων των παραπάνω κλάδων.
Και βέβαια…
V. ΠΟΙΝΙΚΟ Δίκαιο (Προδικασία – Κύρια Διαδικασία – Αναιρετική διαδικασία) – Ειδικά ποινικά θέματα – Οικονομικά αδικήματα – Εγκλήματα βίας – Διαδικασία ποινικού συμβιβασμού – Ζητήματα εκτέλεσης ποινών.
Και VI. Ειδικό τμήμα για ζητήματα Αλλοδαπών – Οικονομικών μεταναστών.» (αυτούσια μεταφορά των περιεχόμενων στην ανωτέρω ιστοσελίδα αναφορών).

 Περαιτέρω, ο καθ’ ου δεν διστάζει να υπόσχεται στους πολίτες – εντολείς ταχύτερες δήθεν διαδικασίες διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υφίσταται δήθεν κάποιος τρόπος παράκαμψης των συνήθων και προβλεπόμενων από το νόμο δικονομικών διαδικασιών που προϋποθέτουν την ανάθεση των υποθέσεων σε δικηγόρο. Εντελώς ενδεικτικά, παραθέτουμε στο σημείο αυτό επί λέξει ορισμένες από τις σχετικές αναφορές, όπως οι τελευταίες περιέχονται στην ως άνω ιστοσελίδα: «Παραπέρα η “Κ & Ρ” προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων / καταστάσεων που προκύπτουν από το δίκαιο της καθημερινότητας και για τα οποία υπάρχει από την Ελληνική έννομη τάξη, πρόβλεψη να εξετάζονται στα πλαίσια απλουστέρων δικαστικών διαδικασιών, που, σε αντίθεση με την θεματική θεώρηση της “πολυτελούς” και χρονοβόρας τακτικής διαδικασίας (όπου, κατά τεκμήριο, εξετάζονται σοβαρότερα περιουσιακά ή μη ζητήματα) είναι ταχύτερες και ολιγοδάπανες, οι αποκαλούμενες ειδικές διαδικασίες. Όλοι μας έχουμε λίγο-πολύ εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο ή έχουμε βιώσει κάποια προστριβή για το ενοίκιο του σπιτιού ή κάποιο πρόβλημα με τον εργοδότη μας που μας οφείλει χρήματα ή έχουμε αναγκαστεί με απογοήτευση να σφραγίσουμε μια επιταγή που αποδείχτηκε ακάλυπτη, και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να ξεμπλέξει κανείς απλά και γρήγορα από περιπέτειες σαν κι αυτές.».

Πέραν αυτών, αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι – προς το σκοπό ανάδειξης και προβολής των παρεχόμενων υπηρεσιών – γίνεται επιπλέον επίκληση της «μακρόχρονης προηγούμενης δικαστικής εμπειρίας και νομικής παρουσίας του ιδρυτή και διευθυντή της Ευάγγελου Α. Καλούση», όπως επί λέξει αναφέρεται στην ως άνω ιστοσελίδα, κατά πλήρη φυσικά αποσιώπηση του πρόσφατου παραβατικού παρελθόντος αυτού και της εξαιτίας αυτού αποπομπής του από το δικαστικό σώμα.

Είναι εμφανές ότι πίσω από την ως άνω εταιρική δήθεν μορφή κρύπτεται αποκλειστικά και μόνο ο αποπεμφθείς από το δικαστικό σώμα (κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου της 16/6/2005, λόγω προηγηθείσας καταδίκης αυτού για πλήθος αδικημάτων σχετικών με τη μέχρι τότε άσκηση των καθηκόντων του) πρώην δικαστικός λειτουργός, Ευάγγελος Αλεξάνδρου Καλούσης και το γραφείο που ο ίδιος έχει συστήσει για να παρέχει προσωπικά – κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου – νομικές υπηρεσίες σε πολίτες εισπράττοντας σχετική αμοιβή. Πλην όμως, ο εν λόγω πρώην δικαστικός λειτουργός, δεν κατέχει – όπως προκύπτει από σχετική έρευνα στα μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς – την ιδιότητα του Δικηγόρου, προϋπόθεση απαραίτητη για την άσκηση των προπεριγραφέντων καθηκόντων και την ανάληψη του χειρισμού των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθεισών υποθέσεων. Κάτι που δεν θα μπορούσε ουδέποτε φυσικά να συμβεί, καθώς ρητά ο Κώδικας Δικηγόρων, κατ’ άρθρο 21 παρ. 3, δεν επιτρέπει να διορισθεί δικηγόρος ο εξερχόμενος από την υπηρεσία δικαστικός λειτουργός, που απολύθηκε λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Παρόλα αυτά, αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι επιλέγεται, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα προβολής και διαφήμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η χρήση της επωνυμίας «Kaloussis & Partners – Νομικές Υπηρεσίες» και στην αγγλική γλώσσα «Kaloussis & Partners – Law Firm» (ως “law firm” νοείται η δικηγορική εταιρία, ενώ – αν μετέφραζε στην αγγλική γλώσσα τον όρο «νομικές υπηρεσίες» – θα αποδιδόταν ως “legal services”), οι οποίες αμφότερες παραπέμπουν αναμφισβήτητα σε δικηγορική εταιρία, κατά τρόπο όμως ο οποίος – σύμφωνα με τα προαναφερθέντα – παραπλανά το κοινό που επιζητά αποτελεσματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και παροχή υπηρεσιών ικανών να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του. Η συγκεκριμένη αναφορά και το χρησιμοποιούμενο λογότυπο παραπέμπουν ευθέως σε δικηγορική εταιρία, η οποία – ωστόσο – είναι ανύπαρκτη, δηλαδή δεν έχει μέχρι σήμερα συσταθεί από Δικηγόρο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις, ούτε έχει καταχωρηθεί στα σχετικά μητρώα των κατά τόπους αρμόδιων Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς και, κατά συνέπεια, δεν έχει περιβληθεί νομικής προσωπικότητας και δεν λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο που δύναται να παρέχει υπηρεσίες που άπτονται του δικηγορικού λειτουργήματος. Αντιθέτως, η επίκληση του εν λόγω μορφώματος τυγχάνει όλως προσχηματική και παραπλανητική και γίνεται προκειμένου να υποκρύπτεται η παράνομη λειτουργία του προσωπικού γραφείου του καθ’ ου, μέσω του οποίου προβαίνει πλέον συστηματικά στην παροχή νομικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, παραβαίνοντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Περαιτέρω, το σύνολο των διαδικασιών που προαναφέρθηκαν και αποτελούν μέρος του δικαιικού μας συστήματος και του εν γένει νομικού μας πολιτισμού προϋποθέτει την εκπροσώπηση του πολίτη που προσφεύγει στη Δικαιοσύνη μέσω Δικηγόρου, η παρουσία και παρέμβαση του οποίου γίνεται αντιληπτή διαχρονικά από τον ιστορικό νομοθέτη ως εχέγγυο αποτελεσματικής και σύμφωνης με το νόμο διεκπεραίωσης των εν λόγω υποθέσεων. Παρόλα αυτά, ο καθ’ ου εμφανίζεται να δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής νομικών υπηρεσιών και να προβάλλει συστηματικά μέσω της ιστοσελίδας του τις τελευταίες, αποσκοπώντας στην προσέλκυση εντολέων με σαφέστατα οικονομικούς σκοπούς, οι οποίοι συνίστανται στην αποκόμιση αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά τρόπο όμως που παραβιάζει αναμφισβήτητα τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, οι οποίες προβλέπουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εισόδου στο δικηγορικό λειτούργημα και τον εν συνεχεία τρόπο παροχής των σχετικών υπηρεσιών σε πολίτες – εντολείς. Αξιοσημείωτο τυγχάνει επίσης το γεγονός ότι μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας ο καθ’ ου επιχειρεί να παρουσιάσει το μόρφωμα το οποίο δηλώνει ότι έχει ιδρύσει και διευθύνει ως δήθεν εταιρία, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα και από εκείνες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 123/2006. Ωστόσο, η εν λόγω αναφορά τυγχάνει όλως ψευδής και παραπλανητική καθώς οι συγκεκριμένες διατάξεις ουδεμία σχέση έχουν με τις προβλεπόμενες και ισχύουσες στη χώρα μας διατυπώσεις για τη νόμιμη άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα παραγνωρίζει πλήρως την ιδιαίτερη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος, καταλήγοντας να ταυτίζει την παροχή νομικών υπηρεσιών με τη συνήθη εμπορική δραστηριότητα που αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην αποκόμιση κέρδους. Άλλωστε, ο χαρακτηρισμός του ως άνω μορφώματος ως «νομικής εταιρείας εμπορικού χαρακτήρα» είναι πρωτόγνωρος και παντελώς αυθαίρετος αφού η συγκεκριμένη εταιρική μορφή ουδόλως αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται από τις κείμενες διατάξεις και το εν γένει δικαιικό μας σύστημα. Να σημειωθεί μάλιστα, ότι – με τις ενέργειές του αυτές –ευτελίζει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε εμπορική πράξη, η οποία είναι πλήρως ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα (άρθρο 63 παρ. 1 Κώδικα Δικηγόρων)!

Άλλωστε, οι προϋποθέσεις εισόδου στο δικηγορικό σώμα καθορίζονται επακριβώς από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, απηχώντας θεμελιώδεις αξιολογήσεις του ιστορικού νομοθέτη αναφορικά με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) «ο Δικηγόρος είναι άμισθος δημόσιος υπάλληλος, διοριζόμενος διά Β.Δ/τος και υπαγόμενος εις πειθαρχικήν εξουσίαν ασκουμένην κατά τας διατάξεις του παρόντος. Προ πάσης ασκήσεως των καθηκόντων του ο Δικηγόρος υποχρεούται να δώση τον όρκον της υπηρεσίας του ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και να εγγραφή εις το μητρώον του Δικηγορικού Συλλόγου, μεθ’ ην εγγραφήν τελειούται ο διορισμός.». Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 3 του ίδιου νομοθετήματος αναφέρεται ότι «Το λειτούργημα του Δικηγόρου δύναται ν’ ασκή μόνον ο εγγεγραμμένος εις το μητρώον ενός των εν τω Κράτει Δικηγορικών Συλλόγων κατά τα ειδικώτερον περί της τοιαύτης εγγραφής εν άρθρ. 195 επομ. οριζόμενα. Αντιποίησιν ασκήσεως της Δικηγορίας τιμωρουμένην κατά τους όρους του άρθρ. 175 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικος αποτελεί επίσης και η επίκλησις ή η οιαδήποτε χρήσις του τίτλου ή της ιδιότητος του Δικηγόρου υπό προσώπων, μη κεκτημένων τούτον, κατά τα εν εδαφ. 1  οριζόμενα. Παράλληλα, κατά το άρθρο 27 του Κώδικα περί Δικηγόρων, «Το δικαίωμα προς άσκησιν του Δικηγορικού λειτουργήματος άρχεται από της εγγραφής εν τω μητρώω του Συλλόγου και απόλλυται διά της εκπτώσεως ή παραιτήσεως ή εν γένει αποχωρήσεως και ασχέτως της εκδόσεως του β.δ/τος και της κατά άρθρα 29, 32 και 33 διαγραφής αυτού εκ του μητρώου.».
Από τις εν λόγω διατάξεις προκύπτει αβίαστα πως δεν δύναται να ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα και να μετέρχεται εν γένει δικηγορικής ύλης πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, στα μητρώα Δικηγορικού Συλλόγου της Χώρας και δεν έχει ακολουθήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις εισόδου στον κλάδο και άσκησης του λειτουργήματος, όπως συμβαίνει εν προκειμένω με τον καθ’ ου.

  Επιπρόσθετα, η επίκληση οποιασδήποτε επελθούσας απελευθέρωσης του δικηγορικού επαγγέλματος μέσω της ψήφισης του νόμου 3919/2011 ως μεταρρύθμισης που επέφερε δήθεν ουσιώδεις τροποποιήσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις και το καθεστώς παροχής νομικών και δικηγορικών υπηρεσιών τυγχάνει όλως προσχηματική και παραπλανητική και δεν νομιμοποιεί τις ενέργειες του καθ’ ου καθώς ουδόλως τροποποιεί το νομοθετικό καθεστώς στο οποίο έγινε αναφορά ανωτέρω.

ΕΠΕΙΔΗ, εκ των ανωτέρω, προκύπτει αβίαστα ότι έχει παραβιαστεί ευθέως η διάταξη του άρθρου 39 του Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με την οποία, έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζει τον εντολέα του ενώπιον κάθε δικαστηρίου και ενώπιον κάθε αρχής καθώς και να παρέχει σε αυτόν του νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, η δε άσκηση των καθηκόντων αυτών ανατίθεται, σύμφωνα με το νόμο, αποκλειστικά και μόνο σε δικηγόρο.

ΕΠΕΙΔΗ, εκ των ανωτέρω, συνάγεται αδιαμφισβήτητα ότι ο καθ’ ου δεν έχει συστήσει καμία εταιρία, αλλά αντίθετα, κατά τρόπο όλως προσχηματικό και παραπλανητικό, επικαλείται τη δήθεν ύπαρξη μιας εταιρίας, που στην πραγματικότητα τυγχάνει ανύπαρκτη και τη χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να υποκρύπτει τη λειτουργία του προσωπικού του γραφείου.
 
ΕΠΕΙΔΗ, ο ίδιος πρώην δικαστικός λειτουργός και το προσωπικό γραφείο που ο ίδιος έχει συστήσει και λειτουργεί στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 131, καθώς επίσης και οι βοηθοί εκπλήρωσης, οι προστηθέντες ή υπάλληλοι ή όργανα ή εκπρόσωποι αυτών, με τις ανωτέρω μεθοδεύσεις αντιποιούνται δικηγορική ύλη, η οποία τυγχάνει θεσμικά και, πιο συγκεκριμένα, νομοθετικά κατοχυρωμένη, ως έργο ανατιθέμενο αποκλειστικά και μόνο σε δικηγόρο.

ΕΠΕΙΔΗ, οι πάσης φύσεως συμφωνίες που συνάπτει προσωπικά ο καθ’ ου, το γραφείο του και, γενικότερα, οι συνεργάτες τους συνιστούν στην πραγματικότητα συμβάσεις εντολής, οι οποίες – ωστόσο – συνάπτονται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αποκλειστικά από δικηγόρους, αποκλειόμενου κάθε προσώπου που δεν έχει την εν λόγω ιδιότητα, συνεπώς και του δικολάβου.

ΕΠΕΙΔΗ, ο αντίδικος μετέρχεται δικηγορικής ύλης κατά τρόπο που παραβιάζει το νόμο, καθώς οι εν λόγω ενέργειες προσιδιάζουν μόνο στο δικηγορικό λειτούργημα, σύμφωνα με όσα συνάγονται από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 39 παρ. 1 και 2, 40 παρ. 1 και 2, 41, 42, παρ. 2, 92, 93, 124, 150, 155, 181 παρ. 2 του ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», όπως οι τελευταίες αντικαταστάθηκαν διά των αρθρ. 14 και 15 του ν. 1366/1983.

ΕΠΕΙΔΗ, η μόνη αποδεκτή μορφή παροχής νομικών υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο, είναι αυτό της Αστικής Επαγγελματικής Δικηγορικής Εταιρίας, που συστήνεται και ισχύει σύμφωνα με το οριζόμενα στο π.δ. 81/2005, όπως ισχύει σήμερα, στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο δικηγόροι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικούς Συλλόγους.

ΕΠΕΙΔΗ, από το σύνολο των ως άνω διατάξεων οι οποίες αποσκοπούν στην περιφρούρηση των επαγγελματικών συμφερόντων των δικηγόρων και στην απονομή της Δικαιοσύνης κατά τρόπο ευχερή και αποτελεσματικό, προκύπτει ότι η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνον ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά και των διοικητικών αρχών, αποτελεί έργο το οποίο ανήκει αποκλειστικά στους δικηγόρους, δεδομένου ότι τούτοι – λόγω της ειδικής επιστημονικής και επαγγελματικής τους κατάρτισης – είναι ικανοί και κατάλληλοι προς πληρέστερη κατανόηση και ευστοχότερη διεξαγωγή των υποθέσεων ενώπιον των προαναφερθεισών αρχών και, κατά συνέπεια, δεν δύναται να διορισθεί πληρεξούσιος άτομο που δεν κατέχει την ιδιότητα του δικηγόρου, για να επιμεληθεί αυτών.

ΕΠΕΙΔΗ, υφίσταται άμεσος κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού από τη διατήρηση της περιγραφείσης ιστοσελίδας του καθ’ ου, καθώς η αποκαλούμενη από αυτόν «εταιρία» παρουσιάζεται να έχει τη δυνατότητα να παρέχει νομικές υπηρεσίες.

ΕΠΕΙΔΗ, κατόπιν των προαναφερθέντων και για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να εκδοθεί προσωρινή Διαταγή με την οποία θα υποχρεωθεί ο καθ’ ου να απέχει από κάθε μορφής διαφήμιση και προβολή αναφορικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών, αλλά και θα διαταχθεί η παύση λειτουργίας της ιστοσελίδας του, αλλά και της χρήσης κάθε διακριτικού γνωρίσματος που παραπέμπει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

 ΕΠΕΙΔΗ, το έννομο συμφέρον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών είναι αυταπόδεικτο, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ανωτέρω περιγραφή της αποστολής του, αλλά και ειδικώς εξάγεται από το άρθρο 40 παρ. 2 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

ΕΠΕΙΔΗ, η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, έχουμε δε έννομο συμφέρον να προβούμε στην άσκησή της ως οικείος Δικηγορικός Σύλλογος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας
ΖΗΤΑΜΕ
Να γίνει δεκτή παρούσα αίτησή μας.
Να σφραγιστούν – με απόφαση του Δικαστηρίου Σας για τους αναλυτικά εκτιθέμενους στο ιστορικό της παρούσας λόγους – τα γραφεία του α’ ορόφου του επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 131 κτηρίου, τα οποία χρησιμοποιεί ο καθ’ ου για τη στέγαση της δήθεν «νομικής εταιρίας εμπορικού χαρακτήρα», όπως ο ίδιος την ονομάζει, με την επωνυμία «Kaloussis & Partners», καθώς η προαναφερθείσα έδρα χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για την – κατά τρόπο που αντιβαίνει στο νόμο – στέγαση του προσωπικού γραφείου του καθ’ ου.
Να διαταχθεί ο καθ’ ου – με απόφαση του Δικαστηρίου σας, – να παύσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας του (http://www.kaloussis.gr/), μέσω της οποίας προβάλλεται η παροχή νομικών υπηρεσιών από τον τελευταίο, κατά τρόπο όμως αντίθετο στις κείμενες διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.
Να απειληθεί κατά του καθ’ ου χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000 €) για κάθε ημέρα – μετά την έκδοση της απόφασης – κατά την οποία θα διατηρεί την ανάρτηση της εν λόγω παραπλανητικής ιστοσελίδας και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) έτους για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης.
Να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην γένει δικαστική μας δαπάνη.
      
Αθήνα, 10-7-2012
Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι     »
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και μέλη του αποτελούν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγόροι.

Μάλιστα, πλέον – σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του ν.δ. 3056/1954, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3919/2011, σχετικά με την κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών αναφορικά με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος – τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, όπως και αυτά των υπόλοιπων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, δύνανται πλέον να παρίστανται και ενώπιον των Δικαστηρίων άλλων πόλεων της χώρας, εκπροσωπώντας τους εντολείς τους και παρέχοντας σε αυτούς νομικές συμβουλές και εν γένει υπηρεσίες – δικαστικές και εξώδικες. Η σχετική διάταξη προβλέπει πλέον επί λέξει τα εξής: «Ο δικηγόρος, τόσο όταν ασκεί ατομικά τη δικηγορία όσο και όταν είναι μέλος δικηγορικής εταιρείας, έχει το δικαίωμα να ασκεί το λειτούργημά του στην περιφέρεια του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος, καθώς και σε περιφέρειες άλλων δικηγορικών συλλόγων.». Επομένως, οι Δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπούν τους εντολείς τους και ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας, πόλη στην οποία δραστηριοποιείται ο καθ’ ου η ως άνω αίτηση και η παρούσα παρέμβασή μας και το μόρφωμα που αυτός έχει συστήσει, αλλά και αντίστοιχα οι Δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μπορούν να παρίστανται και ενώπιον των Δικαστηρίων της Καλαμάτας, μεταξύ άλλων πόλεων της χώρας.

ΕΠΕΙΔΗ, ο καθ’ ου η παρούσα παρέμβαση, αντιποιούμενος τη δικηγορική ιδιότητα κατά τρόπο που παραβιάζει το νόμο, μιας και η παροχή νομικών υπηρεσιών προσιδιάζει μόνο στο δικηγορικό λειτούργημα, προσβάλλει ευθέως και τα συμφέροντα των μελών του Δικηγορικού μας Συλλόγου.

ΕΠΕΙΔΗ, εκ των ανωτέρω, προκύπτει αβίαστα ότι έχει παραβιασθεί ευθέως οι δημόσιας τάξης διατάξεις των άρθρων 39 παρ. 1 και 2, 40 παρ. 1 και 2, 41, 42, παρ. 2, 92, 93, 124, 150, 155, 181 παρ. 2 του ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», σύμφωνα με τις οποίες έργο αποκλειστικά και μόνο του δικηγόρου είναι η αντιπροσώπευση και υπεράσπιση του εντολέα ενώπιον κάθε δικαστηρίου, αρχής και επιτροπής, καθώς και η παροχή στον εντολέα του νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 199 (περ. δ) του Κώδικα περί Δικηγόρων η μέριμνα των δικηγορικών συλλόγων εκτείνεται και «περί παντός ζητήματος ενδιαφέροντος το Δικηγορικόν Σώμα ή τα μέλη του Συλλόγου […] ως επαγγελματικήν τάξιν […]».

ΕΠΕΙΔΗ, κατόπιν των ανωτέρω, είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον μας να παρέμβουμε στην ως άνω εκκρεμή δίκη, η οποία υφίσταται μεταξύ των υπέρ’ ου και καθ’ ου η παρούσα παρέμβαση .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και για όσους τυχόν άλλους προσθέσουμε κατά τη συζήτηση της παρούσας
Παρεμβαίνοντας στην αναφερόμενη στο ιστορικό δίκη υπέρ του πρώτου των διαδίκων, Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και κατά του δεύτερου των διαδίκων, Ευάγγελου Καλούση του Αλεξάνδρου
ΖΗΤΑΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα παρέμβασή μας.
      Να γίνει δεκτή η αίτηση του υπέρ’ ου η παρούσα παρέμβασή μας αιτούντος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά του καθ’ ου η αίτηση και η παρέμβασή μας, Ευάγγελου Καλούση του Αλεξάνδρου. 
      Να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.
Αθήνα, 12-7-2012
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
 

Lawjobs