ΔΣ Πειραιά: Ρυθμίσεις του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α’51) που αφορούν τα ένδικα βοηθήματα

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 48 του ν.4055/2012 (που ισχύουν από 2-4-2012) , αν το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Τούτο επιβάλλεται για να διευκολυνθεί η επικοινωνία των κ.κ. συνηγόρων με το δικαστήριο και τις υπηρεσίες του. Ακόμη , σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων (πλην των αιτήσεων αναστολής , αντιρρήσεων) πρέπει να περιέχουν συνοπτική έκθεση όχι πάνω από 200 λέξεις με τα τιθέμενα μ’ αυτά νομικά ζητήματα. Σκοπός της διάταξης είναι να γίνει ευχερέστερος ο γρήγορος εντοπισμός των υποθέσεων που θέτουν ιδιαίτερα νομικά ζητήματα , όσων ως προφανώς βασίμων ή αβασίμων πρέπει να συζητηθούν σε συμβούλιο καθώς και η ομαδοποίηση των ομοίων με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι , σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις , έλλειψη της έκθεσης αυτής συνεπάγεται αυξημένη δικαστική δαπάνη για τον ηττηθέντα διάδικο ή μη επιδίκαση δαπάνης υπέρ του νικήσαντος.

 

Σχόλια