ΔΣΘ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2013

0

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του ν. δ/τος 3026/1954 «Περί του
Κώδικος των Δικηγόρων» (Α΄ 235), όπως ισχύουν
2. Τη με αριθ. 24903/10.03.1978 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Περί
του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 240)
3. Τη με αριθ. 56568/28.05.2004 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό
Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους
Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών
αυτού» (Β΄ 842), όπως ισχύει
4. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), όπως ισχύει και
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Σεπτεμβρίου
2013 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της χώρας, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 30
Σεπτεμβρίου. Την ημερομηνία αυτή θα συνεδριάσουν οι Εξεταστικές
Επιτροπές στις έδρες των Εφετείων και σε ώρα που θα ορισθεί από τους
Προέδρους αυτών, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών των υποψηφίων.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο του
Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Ελληνικού ή αλλοδαπού
αναγνωρισμένου ομοταγούς Πανεπιστημίου και έχουν συμπληρώσει
πρακτική άσκηση δεκαοκτώ μηνών σε δικηγόρο.
Οι υποψήφιοι πρέπει, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας
έναρξης των εξετάσεων, να καταθέσουν στο Γραμματέα της οικείας
Εξεταστικής Επιτροπής αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν
ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 26, 62 και 63
του Κώδικα Δικηγόρων και, προκειμένου για άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή πήραν νόμιμη απαλλαγή ή τελούν
νομίμως εκτός στρατεύματος.
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης:
α) πιστοποιητικό άσκησης,
β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,
γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, και
δ) γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του
Εφετείου χρηματικού ποσού, το οποίο καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου, ως εξέταστρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ

Σχόλια