ΔΣΑ: Ανακοίνωση για το μέρισμα Β’ εξαμήνου 2011

0

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τις 20-12-2011 άρχισε η διανομή του μερίσματος Β’ εξαμήνου 2011. Κατά την περίοδο αυτή το καθαρό ποσό ανέρχεται στα 190 ευρώ [Μικτό: 223,54  € – 15% φόρος (33,54 ευρώ) = 190 ευρώ]. Το σύνολο του διανεμητέου ποσού που αποτελεί το ενεργητικό του Ταμείου Συνεργασίας προκύπτει από τα έσοδα συμβολαίων, απαλλοτριώσεων και συνδικιών. Πιο συγκεκριμένα, η κύρια πηγή εσόδου του λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας είναι τα συμβόλαια (όπου γίνεται παρακράτηση 25% επί του ποσού των προεισπράξεων) και ακολουθούν με μικρή συμμετοχή οι απαλλοτριώσεις (όπου γίνεται παρακράτηση ανάλογη της αμοιβής – ΦΕΚ Β’ 555/8-5-2003) και οι συνδικίες (με παρακράτηση ανάλογη της αντιμισθίας – ΦΕΚ Β’ 1518/4-12-2002). Στο συνολικό ποσό προστίθενται και οι τόκοι του λογαριασμού. Στα έσοδα του ενεργητικού του Ταμείου Συνεργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι προεισπράξεις των δικηγορικών αμοιβών ενώπιον των Δικαστηρίων.
Προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων και τήρηση κάθε διαφάνειας, παραθέτουμε τα σχετικά στοιχεία και τους πληροφορούμε ότι η έκδοση γραμματίων προείσπραξης συμβολαίων σημείωσε κατά το έτος 2011, προφανώς ως συνέπεια της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, πρωτοφανή πτώση. Ειδικότερα, κατά το τρέχον έτος (μέχρι και το μήνα Νοέμβριο) εξεδόθησαν 37.350 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων, με τα συνολικά εισοδήματα για το ΔΣΑ (όπως προσδιορίζονται από ποσοστό 35% επί των προεισπράξεων, το 25% του οποίου προορίζεται – όπως προαναφέρθηκε – για το Ταμείο Συνεργασίας-μέρισμα) να ανέρχονται στο ποσό των 12.351.939 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, κατά το έτος 2010 ο αριθμός των εκδοθέντων γραμματίων ανήλθε σε 62.654, ενώ το ποσό που περιήλθε στα ταμεία του Συλλόγου μας ήταν αυτό των 22.949.738 ευρώ. Κατά το έτος 2009, ο αριθμός των εκδοθέντων γραμματίων προείσπραξης συμβολαίων υπήρξε ακόμα μεγαλύτερος, καθώς ανήλθε σε 71.692 και είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα του ΔΣΑ να είναι της τάξης των 26.776.076 ευρώ. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι μεταξύ των ετών 2010-2011 υπήρξε μείωση του αριθμού των εκδοθέντων γραμματίων κατά 40,39%, ενώ ανάμεσα στα έτη 2009-2011 η μείωση ανήλθε σε 47,90%. Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό και με τη σημαντική αύξηση ανά εξάμηνο του αριθμού των νεοεισερχόμενων στο ΔΣΑ συναδέλφων, δικαιολογείται απόλυτα το λυπηρό για όλους μας – πλην όμως πραγματικό – γεγονός της σταδιακής μείωσης του διανεμόμενου ως μερίσματος ποσού. Άλλωστε, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η διαδικασία υπολογισμού του μερίσματος έχει ως εξής: Το συνολικό ποσό του εξαμήνου, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα διαχείρισης του λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας, διαιρείται με τον αριθμό των δικαιούχων δικηγόρων και έτσι προκύπτει το μικτό ποσό του μερίσματος που αναλογεί σε κάθε Δικηγόρο. Στη συνέχεια (βάσει του ν. 2753/1999) παρακρατείται φόρος 15% και προκύπτει τελικά το καθαρό προς διανομή ποσό. Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα, το τελικό ποσό της διανομής επηρεάζεται από – και προσδιορίζεται σε συνάρτηση με – τα μεγέθη αφενός μεν των εισροών του Συλλόγου, αφετέρου δε των δικαιούχων Δικηγόρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια