ΔΣΑ: Αντιστοιχία Διατάξεων Νέου και Παλαιού Κώδικα Δικηγόρων

0

 

Ν. 4194/2013

ΝΔ 3026/1954 (και άλλα νομικά κείμενα)

 

Άρθρο 1

Άρθρα 1, 38, 39 § 1. Άρθρο 1 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 2

Άρθρο 1 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 3

Εμμέσως παλαιό άρθρο 38

Άρθρο 4

Παλαιά άρθρα 1, 3

Άρθρο 5

Παλαιά άρθρα 45, 46, 49 § 1. Άρθρο 2 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 6

Παλαιό άρθρο 3

Άρθρο 7

Παλαιά άρθρα 3 § 1, 62 § 1, 80. Άρθρο 8 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 8

Παλαιά άρθρα 62 § 2-3, 63 § 3, 4, 63Α § 1

Άρθρο 9

Παλαιά άρθρα 2 § 2, 40 § 1-2

Άρθρο 10

Παλαιά άρθρο 4, 5. Άρθρο 35 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 11

Παλαιά άρθρα 9, 11

Άρθρο 12

Παλαιό άρθρο 10

Άρθρο 13

Παλαιά  άρθρα 6, 92Α § 1 εδ. β. ΠΔ 81/2005 άρθρο 38

Άρθρο 14

Δεν υπάρχει αντιστοιχία

Άρθρο 15

Οδγ 2005/36/ΕΚ, αρ. 1-2-3, ΠΔ 122/2010, αρ. 2, ΠΔ 258/1987

Άρθρο 16

Άρθρο 4 ΠΔ 122/2010

Άρθρο 17

Άρθρα 5, 6, 7, 8 ΠΔ 122/2010

Άρθρο 18

Παλαιά άρθρα 12, 17

Άρθρο 19

Παλαιό άρθρο 13

Άρθρο 20

Παλαιό άρθρο 15

Άρθρο 21

Παλαιό άρθρο 14

Άρθρο 22

Παλαιά άρθρα 13 § 3, 18

Άρθρο 23

Παλαιά άρθρα 19-20, ΥΑ 11921/ΦΕΚ 320/Β/18.2.2013

Άρθρο 24

Παλαιό άρθρο 22

Άρθρο 25

Παλαιά άρθρα 21 § 1, 4, 23 § 1

Άρθρο 26

Παλαιό άρθρο 2., Άρθρα 5, 8 του ΠΔ 81/2005

Άρθρο 27

Παλαιά άρθρα 21 § 2-3-4, 26, 83, 84

Άρθρο 28

Παλαιά άρθρα 35, 36, 37. Το παλαιό άρθρο 53 § 1 δεν έχει πλέον αντιστοιχία. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 29

Παλαιό άρθρο 30

Άρθρο 30

Παλαιά άρθρα 28, 29, 31 § 1. Άρθρο 12 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 31

Παλαιό άρθρο 62 § 3

Άρθρο 32

Παλαιό άρθρο 62 § 3

Άρθρο 33

Παλαιά άρθρα 76 § 3, 80 § 1, 81,82

Άρθρο 34

Παλαιά άρθρά 38, 45. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 35

Παλαιά άρθρα 45 § 1, 48. Άρθρο 7 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 36

Για την § 1παλαιά άρθρα 39, 41. Για την § 2β παλαιό άρθρο 52. Για την § 3 παλαιό άρθρο 53. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 37

Για την § 1 παλαιό άρθρο 47 § 1. Για την § 3 παλαιό άρθρο 46 § 1. Άρθρα 7, 28, 31, 36, 37, 38 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 38

Παλαιό άρθρο 49 § 1. ΠΚ 371 § 1. Άρθρο 36 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 39

Για την § 5 παλαιά άρθρα 49 § 2, 50 και άρθρο 70 του ν. 5383/1932. Για την § 1 παλαιό άρθρο 49 § 3. Άρθρα 111 § 6, 116 § 2, 117 § 2, 212 § 1 περ. β, 275 ΚΠΔ. Άρθρο 32 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 40

Παλαιό άρθρο 38Α. Προστέθηκε από την 2.2.2012 με την § 1 του άρθρου 6 του ν. 4038/2012 /ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012. Άρθρα 9, 10 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 41

Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 42

Παλαιά άρθρα 63 § 4, 63Α, 92 Α

Άρθρο 43

Άρθρο 11 του ν. 1649/1986. Παλαιό άρθρο 63Α § 7-8

Άρθρο 44

Παλαιά άρθρα 92 § 2, 92Α § 1 περ. α, β, γ, § 2, 3. Άρθρο 22 § 1 Ν. 4024/2011.   ΚΥΑ οικ.2/844/0022/4.1.2013/ΦΕΚ Β 43. ΚΥΑ οικ 2/17132/0022/ΦΕΚ Β΄498/28.2.2012. Ν. 4093/2012 § Β υποπαρ. Β περ. 9. ΚΥΑ 2022210.2776/002/3.4.1997/ΦΕΚ Β 277. ΚΥΑ 85724/8615/1986/ΦΕΚ Β 565

Άρθρο 45

Παλαιό άρθρο 63Α § 4, 5, 6

Άρθρο 46

Παλαιό άρθρο 94. Άρθρο 39 § 2 Ν. 4111/2013. Πρώτο Υποπαράρτημα ΙΑ 12 περ. 2-3 Ν. 4093/2012. Άρθρο 5 Ν. 1093/1980

Άρθρο 47

Παλαιό άρθρο 63Β

Άρθρο 48

Παλαιά άρθρο 63 § 4-5, 63Α

Άρθρο 49

Παλαιό άρθρο 47 § 2.    Άρθρα   1, 2, 7, 9, 11, 33 ΠΔ 81/2005. Άρθρο 13 ΠΔ 152/2000

Άρθρο 50

Άρθρα 3, 4, 5, 8, 36 ΠΔ 81/2005

Άρθρο 51

Άρθρο 23 ΠΔ 81/2005

Άρθρο 52

Άρθρα 10, 21, 25, 34 ΠΔ 81/2005

Άρθρο 53

Άρθρα 14, 17, 18, 19 ΠΔ 81/2005

Άρθρο 54

Άρθρα 12, 13, 20, 25, 26, 27, 32, 39 ΠΔ 81/2005

Άρθρο 55

Άρθρο 27 ΠΔ 81/2005

Άρθρο 56

Άρθρα 28, 29, 30, 31, 35, 37 ΠΔ 81/2005

Άρθρο 57

Παλαιό άρθρο 91

Άρθρο 58

Παλαιά άρθρα 92 § 1, 98, 160, 161 § 1. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 59

ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 60

Παλαιό άρθρο 92 § 3-6. Άρθρο 19 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 61

Παλαιά άρθρα 96 και 96Α. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

Άρθρο 62

Παλαιό άρθρο 96Α. Ν. 2915/2001 άρθρο 33 § 2

Άρθρο 63

Παλαιά άρθρα 98, 99, 100.Άρθρο 31 Ν. 427/1945. Άρθρο 64 Ν. 2065/1992. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

Άρθρο 64

Παλαιό άρθρο 101. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

Άρθρο 65

Παλαιό άρθρο 103. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

Άρθρο 66

Παλαιό άρθρο 104. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

Άρθρο 67

Παλαιό άρθρο 105. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

Άρθρο 68

Παλαιά άρθρα 107, 109. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

Άρθρο 69

Παλαιό άρθρο 110. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

Άρθρο 70

Παλαιά άρθρα 116, 121, 122, 123. ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

Άρθρο 71

Παλαιό άρθρο 124

Άρθρο 72

Παλαιό άρθρο 127

Άρθρο 73

Παλαιό άρθρο 160

Άρθρο 74

Παλαιό άρθρο 161

Άρθρο 75

Παλαιά άρθρα 167, 168

Άρθρο 76

Παλαιό άρθρο 169

Άρθρο 77

Παλαιό άρθρο 170

Άρθρο 78

Παλαιό άρθρο 171

Άρθρο 79

Παλαιό άρθρο 172

Άρθρο 80

Παλαιό άρθρο 173

Άρθρο 81

Παλαιό άρθρο 174

Άρθρο 82

Παλαιό άρθρο 175. Άρθρο 4 Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Άρθρο 83

Παλαιό άρθρο 177

Άρθρο 84

Παλαιό άρθρο 178

Άρθρο 85

Παλαιό άρθρο 179 § 3

Άρθρο 86

Παλαιό άρθρο 180

Άρθρο 87

Παλαιό άρθρο 193

Άρθρο 88

Παλαιό άρθρο 193

Άρθρο 89

Παλαιό άρθρο 194

Άρθρο 90

Παλαιό άρθρο 199

Άρθρο 91

Δεν υπάρχει αντιστοιχία

Άρθρο 92

Παλαιό άρθρο 200

Άρθρο 93

Παλαιό άρθρο 238

Άρθρο 94

Παλαιό άρθρο 234

Άρθρο 95

Παλαιά άρθρά 201, 235 § 1-4, 7

Άρθρο 96

Παλαιό άρθρο 235 § 5, 6

Άρθρο 97

Παλαιά άρθρα 216, 217

Άρθρο 98

Παλαιά άρθρα 207, 208

Άρθρο 99

Παλαιό άρθρο 209

Άρθρο 100

Παλαιά άρθρα 201, 211, 212

Άρθρο 101

Παλαιά άρθρα 213, 214

Άρθρο 102

Παλαιό άρθρο 214

Άρθρο 103

Παλαιά άρθρα 217, 220 § 2

Άρθρο 104

Παλαιά άρθρα 217 § 1, 22 § 1

Άρθρο 105

Παλαιό άρθρο 218

Άρθρο 106

Παλαιό άρθρο 219 § 1

Άρθρο 107

Παλαιό άρθρο 219 § 2-3

Άρθρο 108

Παλαιό άρθρο 291 § 4

Άρθρο 109

Παλαιό άρθρο 221

Άρθρο 110

Παλαιό άρθρο 224 § 1 εδ. γ

Άρθρο 111

Παλαιό άρθρο 222 § 1 εδ. α, β

Άρθρο 112

Παλαιό άρθρο 222 § 1 εδ. γ, δ, § 2

Άρθρο 113

Παλαιό άρθρο 223

Άρθρο 114

Παλαιό άρθρο 225

Άρθρο 115

Παλαιό άρθρο 226 § 1-4

Άρθρο 116

Παλαιό άρθρο 226 § 5

Άρθρο 117

Παλαιό άρθρο 228 § 3

Άρθρο 118

Παλαιό άρθρο 227

Άρθρο 119

Παλαιό άρθρο 228 § 4

Άρθρο 120

Παλαιό άρθρο 228 § 7

Άρθρο 121

Παλαιό άρθρο 228 § 8, 9, 10

Άρθρο 122

Παλαιό άρθρο 229 § 1 εδ. α-β

Άρθρο 123

Παλαιό άρθρο 229 § 1 εδ. γ

Άρθρο 124

Παλαιό άρθρο 229 § 2-3

Άρθρο 125

Παλαιό άρθρο 230 § 1-2

Άρθρο 126

Παλαιό άρθρο 230 § 3

Άρθρο 127

Παλαιό άρθρο 232

Άρθρο 128

Παλαιό άρθρο 198 § 1, 2 εδ. α, β

Άρθρο 129

Παλαιό άρθρο 198 § 2 εδ. γ επ.

Άρθρο 130

Άρθρα 4 περ. γ, 5, 6 του Ν. 3898/2010. ΠΔ 123/2011

Άρθρο 131

Άρθρο 8 Ν. 1330/1983. ΠΔ 168/1983

Άρθρο 132

Άρθρο 8 Ν. 1330/1983

Άρθρο 133

Παλαιά άρθρα 206, 206Β

Άρθρο 134

Παλαιό άρθρο 206

Άρθρο 135

Παλαιό άρθρο 206

Άρθρο 136

Παλαιό άρθρο 206Α

Άρθρο 137

Παλαιό άρθρο 206Γ

Άρθρο 138

Δεν υπάρχει αντιστοιχία

Άρθρο 139

Δεν υπάρχει αντιστοιχία

Άρθρο 140

Παλαιό άρθρο 64

Άρθρο 141

Παλαιό άρθρο 65

Άρθρο 142

Παλαιά άρθρα 76, 81

Άρθρο 143

Παλαιά άρθρα 79 § 3-4, 82 § 1. Άρθρο 9 § 3 ΠΔ 152/2000. Άρθρο 6 § 2 ΠΔ 258/1987

Άρθρο 144

Δεν υπάρχει αντιστοιχία

Άρθρο 145

Παλαιό άρθρο 79 § 3

Άρθρο 146

Παλαιά άρθρα 239, 242

Άρθρο 147

Παλαιά άρθρα 66, 239, 240, 241

Άρθρο 148

Παλαιά άρθρα 242, 243

Άρθρο 149

Παλαιό άρθρο 239 § 5

Άρθρο 150

Παλαιό άρθρο 67

Άρθρο 151

Παλαιό άρθρο 66

Άρθρο 152

Παλαιά άρθρο 72

Άρθρο 153

Παλαιό άρθρο 68

Άρθρο 154

Παλαιά άρθρα 72, 73 § 1-3 και άρθρο 69 για την § 10

Άρθρο 155

Παλαιά άρθρα 70, 71

Άρθρο 156

Παλαιά άρθρα 73 § 4, 74, 75

Άρθρο 157

Παλαιά άρθρο 77, 78

Άρθρο 158

Παλαιό άρθρο 243 § 2

Άρθρο 159

Παλαιά άρθρα 79, 244, 245, 246

Άρθρο 160

Άρθρο 73 § 1, 4 ΕισΝΚΠολΔ

Άρθρο 161

Άρθρο 73 § 5 ΕισΝΚΠολΔ

Άρθρο 162

Άρθρο 73 § 1 ΕισΝΚΠολΔ

Άρθρο 163

Άρθρο 73 § 2-3 ΕισΝΚΠολΔ

Άρθρο 164

Άρθρο 73 § 6 ΕισΝΚΠολΔ

Άρθρο 165

Παλαιά άρθρα 248, 249

Άρθρο 166

Παλαιό άρθρο 250

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/2007/7.12.2007/ΦΕΚ Β 2422

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Παλαιό άρθρο 161 § 1. Άρθρο 37 § 2 Ν. 2915/2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Άρθρο 20 Ν. 1759/1988. Άρθρα 2, 10 ΥΑ 95815 οικ./1963. Εγκύκλιος ΠΟΛ 1208/2010

Σχόλια