ΔΣΑ: Απόφαση ΔΣ για τη ρύθμιση του ΣχΚωδΔικ περί εμμίσθων συναδέλφων

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, κατά τη συνεδρίαση του την 27-11-2012, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου κ. Γιάννη Αδαμόπουλου, αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία αναφορικά με την άρση των παρανοήσεων που δημιουργήθηκαν από την αρχική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 45 παράγραφος 2 του Σχεδίου που κατάρτισε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπής του Νέου Κώδικα περί Δικηγόρων και, πιο συγκεκριμένα, να φροντίσει για την επαναδιατύπωση αυτής κατά τρόπο που θα απηχεί τις θέσεις του δικηγορικού σώματος, με σεβασμό στα δεδομένα της αγοράς και στην ειδική αυτή κατηγορία συναδέλφων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ προκρίνει ως ενδεδειγμένη λύση την αντικατάσταση της ως άνω διάταξης, η διατύπωση της οποίας προκάλεσε παρανοήσεις, με την αντίστοιχη του νυν ισχύοντος Κώδικα περί Δικηγόρων, μέσω της οποίας ρυθμίζεται επί σειρά ετών και κατά τρόπο που έχει διαχρονικά αποδειχτεί ορθός, δίκαιος και πρακτικά αποτελεσματικός, το καθεστώς απασχόλησης των εμμίσθων συναδέλφων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών τους στα πλαίσια του λειτουργήματος που επιτελούν.

Το ΔΣ του ΔΣΑ, προς αποφυγή ενδεχόμενων στρεβλώσεων, όλως ατυχών παρανοήσεων και παρεξηγήσεων που ενδεχομένως να γεννήθηκαν εξ αφορμής της σχετικής νομοπαραγωγικής διαδικασίας διακηρύσσει πως αντιλαμβάνεται διαχρονικά με απόλυτο σεβασμό τον έμμισθο συνάδελφο ως ισότιμο μέλος του Δικηγορικού σώματος και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της θέσης του, την προάσπιση των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων του. Επισημαίνει, με τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι δεν θεωρεί σκόπιμο να υφίσταται στο Σχέδιο του Νέου Κώδικα περί Δικηγόρων διάταξη που θα διακρίνει τους εμμίσθους συναδέλφους σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, επηρεάζοντας αντίστοιχα είτε το καθεστώς απασχόλησής τους είτε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην τέλεση του λειτουργήματός τους. Διευκρινίζουμε ότι η διάταξη του άρθρου 45 παραγρ. 2 του Σχεδίου του Νέου Κώδικα Δικηγόρων προβλέπεται να τυγχάνει εφαρμογής μόνο για τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε άλλη σχέση πλην της έμμισθης εντολής σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κοκ συναδέλφους και εισηγούμαστε να υπάρξει ερμηνευτική της ως άνω διάταξης δήλωση με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Αδαμόπουλος έχει ήδη προβεί σε συνεννόηση με τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και προτείνει να υπάρξει διορθωτική ερμηνεία της ως άνω διάταξης σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και απηχούν πλήρως τις αντιλήψεις μας.

Σχόλια