ΔΣΑ: Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την επιτυχία του υποψήφιου στο διαγωνισμό Σεπτεμβρίου 2012 για το διορισμό του ως δικηγόρου

0

1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο Υποψήφιος (δεν μπορεί να ζητήσει διορισμό στο Πρωτοδικείο Θεσ/νικης, Πειραιά, Λάρισας, Πάτρας, Κομοτηνής και Ιωαννίνων εάν δεν ασκήθηκε σ’ αυτά). (έντυπη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Λ. Μεσογείων 96).

Για την παραπάνω αίτηση θα χρειαστεί να έχει ο υποψήφιος μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

 2. Παράβολα Ταμείου Νομικών (Σωκράτους 53).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο Υπουργείο για το διορισμό δικηγόρου γίνεται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή (άρθρο 14 ν. 723/77).
Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο.
Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέσα σε τρεις (3) μήνες ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο (ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).
 

                   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.Α

                                                          (4ος όροφος ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)

                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση για την εγγραφή στα μητρώα δικηγόρων και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

2. Δύο ειδικές δηλώσεις (έντυπες από το Δικηγορικό Σύλλογο).

3. Πρακτικό ορκωμοσίας.

4. ΦΕΚ (του διορισμού).

5. Δύο φωτογραφίες.

6. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων».

 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ:

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστην εις την Πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».

Σχόλια