ΔΣΑ: Επιλογή Ασκουμένων για Άσκηση / Παράταση της Άσκησης στα Δικαστήρια

0

Α. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι για την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια της Αθήνας από 16 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι 15 Μαρτίου 2014 επελέγησαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η επιλογή ανά Δικαστήριο έγινε με βάση τις δύο βασικές προτιμήσεις των ενδιαφερομένων και τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Δικαστηρίου.

Οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν για το Δικαστήριο στο οποίο επελέγησαν να ασκηθούν μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2013 (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει). Ακολούθως, πρέπει να εμφανιστούν την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 9:00 π.μ., στα αντίστοιχα Δικαστήρια, ως εξής:

§ Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: 2ος όροφος, Γραφείο Προϊστάμενου

§ Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: 2ος όροφος, Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Γραμματείας

§ Ειρηνοδικείο Αθηνών: Κυρ. Λουκάρεως 14, Γραφείο 75

§ Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου: Πεντέλης 14, 3ος όροφος, Γραφείο Προϊσταμένης της Γραμματείας

§ Ειρηνοδικείο Αχαρνών: Γραμματεία

§ Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: Γραμματεία

§ Ειρηνοδικείο Ιλίου: Γραμματεία

§ Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: Γραμματεία, 2ος όροφος

§ Ειρηνοδικείο Κρωπίας: 1ος όροφος, Προϊστάμενος Γραμματείας

§ Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας: Γραμματεία

§ Ειρηνοδικείο Περιστερίου: Γραμματεία

§ Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: Γραμματεία

§ Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Κτήριο Εφετείου Αθηνών (Είσοδος από Λουκάρεως), 5ος όροφος, γραφείο 1141.

§ Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτήριο 16, 2ος όροφος, γραφείο 216

§ Εφετείο Αθηνών: 7ος όροφος, Γραφείο 1346

§ Πρωτοδικείο Αθηνών: Κτήριο 6, 1ος όροφος, Γραμματεία Διοικητικού

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης στα Δικαστήρια, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα Δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος, ομοίως ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του Συλλόγου με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής της άσκησης στο Δικαστήριο και (επαν)έναρξης άσκησης σε Δικηγόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.

Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι που θα ξεκινήσουν άσκηση στα Δικαστήρια από 16 Σεπτεμβρίου 2013 υποχρεούνται να καταθέσουν αυθημερόν στο Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (διατίθεται έντυπα, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. και, ηλεκτρονικά, μέσω του www.dsa.gr).

2. Βεβαίωση διακοπής άσκησης του Δικηγόρου Αθηνών στον οποίο πραγματοποιούσαν την άσκησή τους μέχρι την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια (διατίθεται έντυπα, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. και, ηλεκτρονικά, μέσω του www.dsa.gr).

3. Βεβαίωση άσκησης (έκθεση εμφάνισης) από το Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους.

Στην περίπτωση των ασκουμένων δικηγόρων οι οποίοι εγγράφονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια, πέρα από την προσκόμιση της βεβαίωσης άσκησης (έκθεσης εμφάνισης) από το Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους, η κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, πρέπει ομοίως να γίνει αυθημερόν (16 Σεπτεμβρίου 2013).

Για την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. θα λειτουργήσει, κατ’ εξαίρεση, από τις 9:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Αν οι ασκούμενοι παραλείψουν να εκπληρώσουν την κατά τα ανωτέρω υποχρέωσή τους ή αν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απορρίψει την αίτηση εγγραφής ως ασκουμένων δικηγόρων όσων εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια, οι ενδιαφερόμενοι χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στο αντίστοιχο Δικαστήριο και δεν έχουν καμία αξίωση για οτιδήποτε.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι για την παράταση της άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων για ένα ακόμη εξάμηνο στα Δικαστήρια της Αθήνας, από 16 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι 15 Μαρτίου 2014, ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο ασκήθηκαν κατά το εξάμηνο από 16 Ιανουαρίου 2013 έως 15 Ιουλίου 2013 επελέγησαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης στα Δικαστήρια, οι ασκούμενοι παύουν να ασκούνται ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα Δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος, ομοίως ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του Συλλόγου με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής της άσκησης στο Δικαστήριο και (επαν)έναρξης άσκησης σε Δικηγόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.

Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι που θα παρατείνουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια από 16 Σεπτεμβρίου 2013 υποχρεούνται να καταθέσουν, στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, στο Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (διατίθεται έντυπα, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. και, ηλεκτρονικά, μέσω του www.dsa.gr).

2. Βεβαίωση διακοπής άσκησης του Δικηγόρου Αθηνών στον οποίο πραγματοποιούσαν την άσκησή τους μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2013 (διατίθεται έντυπα, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. και, ηλεκτρονικά, μέσω του www.dsa.gr).

3. Βεβαίωση άσκησης (έκθεση εμφάνισης) από το Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους.

Για την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013, το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. θα λειτουργήσει, κατ’ εξαίρεση, από τις 9:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Αν οι ασκούμενοι παραλείψουν να εκπληρώσουν την κατά τα ανωτέρω υποχρέωσή τους, χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στο αντίστοιχο Δικαστήριο και δεν έχουν καμία αξίωση για οτιδήποτε.

 

Από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α.

Σχόλια