ΔΣΑ: Επιστολή Προέδρου Δ.Σ.Α. προς το Υπουργείο Οικονομικών

0

Αθήνα, 11/4/2011
Αριθ. Πρωτ. 3

Π ρ ο ς
Το Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Εισοδήματος

————————-

Κοινοποίηση:
Γενικό Δ/ντή Φορολογίας
κ. Δ. Σταματόπουλο

Μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου παρέχουν σε διάφορους εντολείς τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά με πάγια αντιμισθία.

Παράλληλα, διατηρούν ενεργά τα βιβλία και στοιχεία τους με μηδενικό εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, δεδομένου ότι η αντιμισθία θεωρείται ότι αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 45 § 1 εδ. Β’ Κ.Φ.Ε.).

Περαιτέρω, όπως είναι γνωστό, όλα τα μέλη του Συλλόγου μας λαμβάνουν δύο φορές ετησίως μέρισμα από λογαριασμό, που έχει συσταθεί προς τούτο (το τελευταίο έτος συνολικό ποσό 882, 35 ευρώ).

Εν όψει όλων των εκτεθέντων, αλλά και του γεγονότος ότι το εν λόγω μέρισμα των δικηγόρων, που δεν έχουν άλλα έσοδα από την άσκηση της δικηγορίας, πλην της πάγιας αντιμισθίας τους, δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.3 της υπ’ αριθμ. 1208/2010 εγκυκλίου σας, αλλά και στο υπ’ αρ. πρωτ. Δ15Β1053867 ΕΞ2011/7.4.2011 διευκρινιστικό αυτής έγγραφο, να καταχωρίζεται στα προαναφερόμενα βιβλία, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε ποιό έντυπο (Ε1, Ε3) και σε ποιό κωδικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα καταχωρίζεται το μέρισμα αυτό, προκειμένου να μην αναιρούνται όσα έχουν γίνει δεκτά με τα ανωτέρω έγγραφα.

Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν, στην προπεριγραφείσα περίπτωση, παρά τη μη καταχώριση του μερίσματος στο σκέλος των εσόδων του Βιβλίου Εσόδων -Εξόδων, κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει ή όχι να καταχωρίζεται στο σκέλος των εξόδων του Βιβλίου αυτού το ποσό της ετήσιας συνδρομής στον ΔΣΑ.

Σχόλια