ΔΣΑ: Ο Δ.Σ.Α. στο Πλευρό των Εμμίσθων Δικηγόρων

0

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών καθώς και Δικηγόροι που συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  (ΝΠΙΔ) του δημοσίου τομέα, άσκησαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. 2/844/0022/4-1-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία επεκτάθηκε υποχρεωτικά στα ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα η ισχύς της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ (βλ. συνημμένο αρχείο).

Εν προκειμένω, αφενός ελλείπει η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση και αφετέρου παραβιάζεται ο νόμος, αφού ο νομοθέτης προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού των αποδοχών με διάταξη αναγκαστικής ισχύος αποκλειστικά στους εμμίσθους δικηγόρους που απασχολούνται σε Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Περαιτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση παρεμβαίνει σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, κατ’ ευθεία παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, ενώ θίγεται και η κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, καθώς ο νομοθέτης έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων συγκεκριμένων δημοσίων υπηρεσιών. Τέλος, με την προσβαλλομένη απόφαση, θίγονται περιουσιακά δικαιώματα που προστατεύονται από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ ενώ παραβιάζεται και η αρχή της αναλογικότητας.

Η ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την απαξίωση της ισχύουσας ελληνικής και διεθνούς έννομης τάξης από εκείνους οι οποίοι – «κρυπτόμενοι» πίσω από τις «επιταγές» της «τρόικας» – επιχειρούν τάχα να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, κατά τρόπο πλήρως αναποτελεσματικό, που μόνο οι ίδιοι τυγχάνει να αντιλαμβάνονται ως «ορθό», κατά παράβαση κάθε έννοιας ασφάλειας δικαίου και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των απασχολούμενων με καθεστώς πάγιας αντιμισθίας συναδέλφων μας.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια