ΔΣΑ: Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2013

0

Οι γραπτές εξετάσεις των ασκουμένων δικηγόρων της Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2013, θα γίνουν στις 20 και 21 Απριλίου 2013, στη ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. (οδός Μασσαλίας 4, πεζόδρομος)
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στις 20-4-2013, ημέρα Σάββατο                                                           Στις 21-4-2013 ημέρα Κυριακή

 

Αστικό Δίκαιο από 9.00΄ μέχρι 12.00΄                                                Ποινικό Δίκαιο από 9.00΄μέχρι 12.00΄

Πολιτική Δικονομία από 12.30΄μέχρι 15.30΄                                     Ποινική Δικονομία από 12.30΄μέχρι 15.30΄

Εμπορικό Δίκαιο από 16.00΄μέχρι 19.00΄

          
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στον τόπο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν από την έναρξή τους και κατά τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας μπορούν να κάνουν χρήση μόνο κωδίκων και νόμων και όχι οποιουδήποτε άλλου εντύπου, σημειώσεων ή άλλων βοηθημάτων (όχι συγγράμματα, σχολιασμένοι Κώδικες ή Κώδικες με ιδιόχειρες σημειώσεις).

            Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, άλλως δε θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

Σχόλια