ΔΣΑ: Σφράγιση Καλπών

0

Αθήνα, 16 Μαΐου 2014

ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:

1. Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

2. Το Γενικό Γραμματέα της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών

3. Την Περιφέρεια Αττικής

 

 

Αξιότιμοι Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα ,

Κύριε Περιφερειάρχη,

 

Διαπιστώθηκε ότι στους εκλογικούς σάκους των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας Αττικής δεν περιλαμβάνονται τα υλικά (ταινία και βουλοκέρι) για τη σφράγιση των καλπών.

Επειδή, κατά νόμο αλλά και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπεται και για τις εκλογές αυτές σφράγιση καλπών, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως αν πρέπει να σφραγισθούν οι κάλπες ή όχι και σε θετική απάντηση να μας γνωρίσετε τον τρόπο προμήθειας των υλικών στα εκλογικά τμήματα για τη σχετική σφράγιση.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Βασίλης Ε. Αλεξανδρής