ΔΣΑ: Τρόπος υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου

0

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μας απεστάλη σήμερα αίρονται οι αμφισβητήσεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί ως προς τον τρόπο υπολογισμού του καταβαλλόμενου δικαστικού ενσήμου (έπειτα από την πρόβλεψη με πρόσφατη ΠΝΠ περί επιπλέον καταβολής 8‰ υπέρ του ΤΑΝ και 8‰ υπέρ του ΤΥΔ) και τις οποίες ο ΔΣΑ εγκαίρως επεσήμανε, ζητώντας τη διευθέτηση του ζητήματος.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, τα ποσοστά 8‰ υπέρ του ΤΑΝ και 8‰ υπέρ του ΤΥΔ, υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου και όχι επί του ποσού του κεφαλαίου.

Πλέον, κατά το ισχύον καθεστώς έπειτα και από την έκδοση της ως άνω εγκυκλίου και από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου ΙΓ παρ. 6 του ν. 4093/2012 και της ΠΝΠ 4.12.2012 αρ. 16 (ΦΕΚ Α 237/5.12.2012), προκύπτει ότι το ποσοστό του δικαστικού ενσήμου είναι 8‰ επί του κεφαλαίου και επί του δικαστικού ενσήμου υπολογίζονται ποσοστό υπέρ ΤΑΧΔΙΚ 20% (Ν.Δ. 1017/1971 αρ. 10 παρ. 1Α περ. η, που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. ΙΓ  παρ. 6 του ν. Ν. 4093/2012), ποσοστό 2,4% για χαρτόσημα και τα ποσοστά 8‰ υπέρ του ΤΑΝ και 8‰ υπέρ του ΤΥΔ.

 
Δυνατότητα επακριβούς και λεπτομερούς υπολογισμού του καταβλητέου δικαστικού ενσήμου διατίθεται στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ (www.dsanet.gr) – «Υπολογιστικές Εφαρμογές», αφού προηγηθεί εισαγωγή από κάθε χρήστη μέσω των προσωπικών του κωδικών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σχόλια