ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Έγκριση από την Ολομέλεια της 30-6-2011 των προβλεπόμενων από το ν. 3919/2011 π.δ. και Κ.Υ.Α.

0

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην Αθήνα ενέκρινε τα σχέδια που κατάρτισε η Ειδική Επιτροπή με αντικείμενο την έκδοση των Π.Δ. και των Υ.Α., που προβλέπονται στο άρθρο 5 «Δικηγόροι» του ν. 3919/2011, αποτελούμενη μεταξύ των άλλων και από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Κατωτέρω παραθέτω συνοπτική αναφορά των παραπάνω σχεδίων και στο τέλος αυτά εκτίθενται αναλυτικά.

 

Κων/νος Μαργέλης

 

Πρόεδρος Δ.Σ.Καλαμάτας

 

Α) Συνοπτική αναφορά:

 

1) Το πρώτο σχέδιο αφορά διάταξη Νόμου (που θα εισαχθεί μαζί με το σχέδιο του ΚΠολΔ που είναι ήδη στη Βουλή και πρέπει να προωθηθεί άμεσα από τον Υπουργό) για την δυνατότητα ίδρυσης ΛΕΑΔ, σε όσους επαρχιακούς συλλόγους δεν έχουν συστήσει μέχρι σήμερα, ακόμα και εάν έχουν αριθμό κάτω των 20 ατόμων, ή έχουν συστήσει εκπρόθεσμα, καθώς και για τον ορισμό του ποσοστού σε 5% υπέρ ΛΕΑΔ, για τα γραμμάτια προείσπραξης στα Δικαστήρια. (συμπεριλαμβάνεται και η εισηγητική έκθεση του νόμου)

 

2) Το δεύτερο σχέδιο αφορά διάταξη Νόμου (που θα εισαχθεί μαζί με το σχέδιο του ΚΠολΔ) για την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 10 παρ.8 ν.δ.4114/1960 “Κώδικας περί Ταμείου Νομικών“, όπου προβλέπεται πλέον ως προκαταβολή εισφοράς το ποσοστό 10% επί του “ποσού αναφοράς” ή “ποσοστού αναφοράς” (και όχι επί της προεισπραττόμενης αμοιβής) για τις παραστάσεις των δικηγόρων στα συμβόλαια.(συμπεριλαμβάνεται και η εισηγητική έκθεση του νόμου)

 

3) Το τρίτο σχέδιο αφορά την Κ.Υ.Α. (Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), σε εκτέλεση του άρθρου 5 παρ.8 ν.3919/2011 (τροπ/ση άρθρου 96 παρ.1 Κώδικα Δικηγόρων), για τα ποσοστά των προκαταβαλλόμενων κρατήσεων (12% για Αθήνα, Θεσαλλονίκη, Πειραιά και 10% για τους λοιπούς συλλόγους) επί των παραστάσεων στα Δικαστήρια.

 

4) Το τέταρτο σχέδιο αφορά το Π.Δ., κατόπιν πρότασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε εκτέλεση του άρθρου 5 παρ.8 ν.3919/2011 (τροπ/ση άρθρου 96 παρ.2 Κώδικα Δικηγόρων), με το οποίο ορίζεται το ποσοστό των προκαταβαλλομένων κρατήσεων επί των παραστάσεων στα Δικαστήρια, σε 12% και για τους λοιπούς επαρχιακούς συλλόγους (όπως ισχύει για την Αθήνα, Θεσαλλονική και Πειραιά), δηλαδή σε ποσοστό επιπλέον 2% για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγων.

 

5) Το τέταρτο σχέδιο αφορά το Π.Δ., κατόπιν πρότασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε εκτέλεση του άρθρου 5 παρ.6 εδ.β ν.3919/2011 (τροπ/ση άρθρου 92 παρ.1 Κώδικα Δικηγόρων), με το οποίο προσδιορίζονται τα διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά της ‘νόμιμης’ αμοιβής των δικηγόρων, όπου οι νόμιμες αμοιβές υπολογίζονται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης.

 

6) Τέλος υπάρχει και ένα σχέδιο Κ.Υ.Α. (Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), με το οποίο προσδιορίζεται το ποσοστό της προκαταβολής για τα συμβόλαια σε ποσοστό 90% (πέραν του 10% που αφορά στο Ταμείο Νομικών) και η διανομή του θα διενεργείται με ποσοστά που θα οριστούν ανά Δικηγορικό Σύλλογο ξεχωριστά, που αποτελεί πρόταση του κ.Βαλεργάκη, Προέδρου του ΔΣΘεσσαλονίκης, που τέθηκε σε γνώση της Ολομέλειας πλην όμως δεν εισήχθηκε προς έγκριση από αυτή. (αναλυτικότερα για το εν λόγω σχέδιο θα γίνει αναφορά στη ΓΣ της επόμενης εβδομάδος)

 

 

 

 

Β) Αναλυτικά τα σχέδια έχουν ως κάτωθι:

 

Πρώτο Σχέδιο

 

Άρθρο Νόμου

 

1. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε σύσταση Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ), κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 2676/1999, εντός της ταχθείσης από τη διάταξη αυτή προθεσμίας, δύνανται να προβούν σε σύσταση ΛΕΑΔ, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών τους, και όταν τα μέλη τους υπολείπονται των είκοσι.

 

2. ΛΕΑΔ, οι οποίοι συστήθηκαν από Δικηγορικούς Συλλόγους μετά την εκπνοή της προθεσμίας του άρθρου 31 παρ.2 του ν. 2676/1999, λογίζονται νομίμως συσταθέντες.

 

3. Δικηγορικός Σύλλογος που συστήνει ΛΕΑΔ, μπορεί να μεταβιβάσει σε αυτόν, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων, πάγια περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν αυτοδικαίως σε αυτόν, κατά την παρ. 4 του άρθρο 31 του ν. 2676/1999, ως καθολικό διάδοχο του καταργηθέντος κατά την παρ.1 του άρθρου τούτου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Τούτο ισχύει και ως προς τους ΛΕΑΔ που συστήθηκαν από Δικηγορικούς Συλλόγους μετά την εκπνοή της προθεσμίας του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 2676/1999.

 

4. Ορίζεται ως πόρος των ΛΕΑΔ ποσοστό 5% επί των κατά την παρ.1 του άρθρου 96 του ν. δ/τος 3026/1954 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 235), όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011, «ποσών αναφοράς», προκαταβαλλόμενο από δικηγόρους που είναι μέλη του οικείου ΛΕΑΔ στον αντίστοιχο Δικηγορικό Σύλλογο, προς απόδοση στον ΛΕΑΔ, επι διενεργείας παραστάσεων ή παροχής υπηρεσιών που προβλέπει η ως άνω διάταξη. Για την αναπροσαρμογή του ποσοστού τούτου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρο 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρο 5 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).

 

5. Εγκρίνονται και ισχυροποιούνται οι γενόμενες μέχρι τώρα εκ μέρους Δικηγορικών Συλλόγων, προς απόδοση στον αντίστοιχο ΛΕΑΔ, παρακρατήσεις ποσοστού από προεισπραχθείσες δικηγορικές αμοιβές κατά την παρ. 7 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 1649/1986, ή εισπράξεις από δικηγόρους, προς απόδοση στον αντίστοιχο ΛΕΑΔ, προκαταβληθέντων ποσοστών επί «ποσών αναφοράς», επί διενεργείας παραστάσεων ή παροχής υπηρεσιών κατά την παρ.1 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο εν τέλει αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011.

 

6. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και την έκδοση της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δυνάμει της παρεχομένης με την δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρο 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 άρθρου 5 του ν. 3919/2011, νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως.

 

Εισηγητική έκθεση για το άρθρο

 

Η προτεινόμενη προς θέσπιση ρύθμιση αποσκοπεί εν πρώτοις (παρ. 1 του άρθρου) να παράσχει τη δυνατότητα συστάσεως Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) σε εκείνους τους Δικηγορικούς Συλλόγους που δεν είχαν προβή σε σύσταση ΛΕΑΔ κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 2676/1999, εντός της ταχθείσης με τη διάταξη αυτή προθεσμίας. Η ρύθμιση αυτή είναι πάγια, διότι προβλέπει χρονικώς απεριόριστη τη δυνατότητα συστάσεως ΛΕΑΔ. Περαιτέρω δε ορίζεται (παρ. 2 του άρθρου), προς αντιμετώπιση περιπτώσεων συστάσεως ΛΕΑΔ μετά την εκπνοή της ταχθείσης με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 2676/1999 προθεσμίας, ότι οι εν λόγω ΛΕΑΔ λογίζονται νομίμως συσταθέντες. Ωσαύτως (παρ. 3 του άρθρου), παρέχεται δυνατότητα στους Δικηγορικούς Συλλόγους που θα συστήσουν ΛΕΑΔ ή συνέστησαν ΛΕΑΔ μετά την εκπνοή της προθεσμίας του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 2676/1999, να μεταβιβάσουν σε αυτούς, χωρίς οιανδήποτε φορολογική επιβάρυνση, πάγια περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν αυτοδικαίως σε εκείνους κατά την παρ. 4 του εν λόγω άρθρου 31, ως καθολικούς διαδόχους των καταργηθέντων Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων, κατ’ ακολουθίαν της μη συστάσεως ΛΕΑΔ εντός της ταχθείσης με την παρ. 2 του άρθρου τούτου προθεσμίας.

 

Περαιτέρω, η προτεινόμενη προς θέσπιση ρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη νομοθετικής προβλέψεως για πόρους των ΛΕΑΔ. Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2676/1999 καταργήθηκαν τα Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων που είχαν ιδρυθεί με βάση τις διατάξεις του αν. ν. 87/1936, εκτός των Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Συνάμα δε καταργήθηκαν οι θεσπισμένοι βάσει της κειμένης νομοθεσίας πόροι για τα καταργούμενα Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων. Εξ’ άλλου, με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου παρασχέθηκε στους Δικηγορικούς Συλλόγους δυνατότητα συστάσεως, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) για τα μέλη τους ως Ν.Π.Δ.Δ. με σωματειακή μορφή, αποτελούντων καθολικούς διαδόχους φορείς των καταργουμένων Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων, χωρίς όμως νομοθετική πρόβλεψη για πόρους των ΛΕΑΔ, καταλειφθείσης κατ’ αυτό τον τρόπο της προβλέψεως πόρων για τους συνιστώμενους από Δικηγορικούς Συλλόγους ΛΕΑΔ στις πρόνοιες των καταστατικών τους. Όμως, οι πρόνοιες των καταστατικών Ν.Π.Δ.Δ. με σωματειακή μορφή δεν συνιστούν ρύθμιση με χαρακτήρα κανόνων δικαίου που τίθενται από τη Διοίκηση κατ’ ενάσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας, αλλά στοιχειοθετούν κατά το ιδιωτικό δίκαιο ρήτρες δικαιοπρακτικού χαρακτήρα που αποτελούν τη βάση για την ανάληψη συμβατικών δεσμεύσεων από τους δικηγόρους μέλη των ΛΕΑΔ, κατά την εισδοχή τους σε αυτούς. Σε σχέση όμως προς πόρο των ΛΕΑΔ, η ύπαρξη και η υποχρέωση καταβολής του οποίου δεν προβλέπεται από κανόνες δικαίου, αλλά θεμελιώνεται σε ανάληψη συμβατικής δεσμεύσεως, είναι ασύμβατη προς τις αρχές του δημοσίου δικαίου η διά νόμου επιβολή της ως εκ μέρους των Δικηγορικών Συλλόγων παρακρατήσεως του πόρου τούτου, προς απόδοση στους ΛΕΑΔ, από προεισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές, κατά το προϊσχύσαν του ν. 3919/2011 νομικό καθεστώς, ή ήδη της εισπράξεως του πόρου τούτου, καταβαλλομένου από δικηγόρους μέλη των ΛΕΑΔ, προς απόδοση τούτου στους ΛΕΑΔ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011. Εν’ όψει επομένως της ανάγκης να προβλεφθεί με κανόνα δικαίου ο εν λόγω πόρος, τον οποίο υποχρεωτικά εισπράττουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι από δικηγόρους μέλη τους που είναι συνάμα μέλη του αντίστοιχου ΛΕΑΔ, προς απόδοση στο ΛΕΑΔ, ορίζεται ( παρ. 4 του προτεινομένου άρθρου) ως πόρος του ΛΕΑΔ ποσοστό 5% επί των κατά την παρ. 1 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 «ποσών αναφοράς», προκαταβαλλόμενο από δικηγόρους που είναι μέλη του οικείου ΛΕΑΔ στο Δικηγορικό Σύλλογο, προς απόδοση στο ΛΕΑΔ, επί διενεργείας παραστάσεων ή παροχής υπηρεσιών που προβλέπει η ως άνω διάταξη. Συνάμα δε ορίζεται ότι για την αναπροσαρμογή του ποσοστού τούτου έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011. Περαιτέρω, προς νομιμοποίηση καταστάσεων του παρελθόντος που προέκυψαν από την εκ μέρους δικηγορικών συλλόγων παρακράτηση ποσοστού από προεισπραχθείσες δικηγορικές αμοιβές ως πόρου του ΛΕΑΔ, ή είσπραξη γενομένων από δικηγόρους καταβολών, ως πόρου του ΛΕΑΔ, παρά την έλλειψη κανόνα δικαίου που να προβλέπει τέτοιο πόρο, ορίζεται (παρ. 5 του προτεινομένου άρθρου) ότι εγκρίνονται και ισχυροποιούνται οι γενόμενες μέχρι τώρα εκ μέρους Δικηγορικών Συλλόγων, προς απόδοση στον αντίστοιχο ΛΕΑΔ, παρακρατήσεις ποσοστού από προεισπραχθείσες δικηγορικές αμοιβές κατά την παρ. 7 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 1649/1986, ή εισπράξεις από δικηγόρους, προς απόδοση στον αντίστοιχο ΛΕΑΔ, προκαταβληθέντων ποσοστών επί «ποσών αναφοράς», επί διενεργείας παραστάσεων ή παροχής υπηρεσιών κατά την παρ.1 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο εν τέλει αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 5 του Ν. 3919/2011.

 

Τέλος (παρ. 6 του προτεινομένου άρθρου), ορίζεται ότι κατά την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς έκδοση κοινής υπουργικής αποφάσεως, η οποία ιδρύθηκε με την νομοθετική εξουσιοδότηση που περιέχεται στη δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011, είναι ληπτέες υπ’ όψιν, όχι μόνο οι ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τη θέσπιση της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, αλλά ως αύτης και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του προτεινομένου άρθρου, που και αυτές καταλαμβάνουν την έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α.

 

Δεύτερο Σχέδιο

 

ΑΡΘΡΟ………. Ν…………

 

Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/1960 «Κώδικας περί Ταμείου Νομικών», που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1512/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1759/1988 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 2145/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Οι δικηγόροι, επί παροχής εξώδικων εργασιών που συνίστανται σε σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δημοσίων εγγράφων για κάθε είδος δικαιοπραξίες, πέραν της επιβαλλομένης σε αυτούς κατά το εδαφ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 161 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3919/2011, υποχρεώσεως σε προκαταβολή εισφοράς προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ως πόρου του τηρουμένου από αυτόν Διανεμητικού Λογαριασμού, συγκεκριμένου ποσοστού επί του «ποσού αναφοράς» ή «ποσοστού αναφοράς», το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της δικαιοπραξίας, υποχρεούται επίσης σε προκαταβολή εισφοράς προς το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) ποσοστού 10% επί του ιδίου με την εισφορά προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο «ποσού αναφοράς» ή «ποσοστού αναφοράς». Από αυτό το ποσοστό του 10%, το 3% περιέρχεται στον τομέα Κύριας Ασφάλισης Δικηγόρων του κλάδου κύριας ασφάλισης και το 7% στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ, κατά το άρθρο 25 του Ν. 3655/2008. Το ποσοστό τούτο προκαταβάλλεται στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και αποδίδεται στο ΕΤΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1759/1988.

 

Εισηγητική Έκθεση

 

Με την προτεινόμενη διάταξη, ο τρόπος εισπράξεως του προβλεπόμενου από την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4114/1960, όπως ήδη ισχύει, πόρου του Ταμείου Νομικών που ήδη συνιστά πόρο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά το άρθρο 27 του Ν. 3655/2008 και περιέρχεται στους τομείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ταμείου τούτου κατά το άρθρο 25 του νόμου, προσαρμόζεται προς τη νέα ρύθμιση του άρθρου 161 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3919/2011.

 

Τρίτο Σχέδιο

 

Εισηγητική διάταξη στο άρθρο

 

Με τη διάταξη αυτή ερμηνεύεται αυθεντικά η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011, ως προς την έννοια του «οικείου Δικηγορικού Συλλόγου», εν όψει ερμηνευτικών αμφιβολιών που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή αυτής της διατάξεως

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. τις διατάξεις:

 

α) της δεύτερης πρότασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. δ/τος 3026/1954 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235), όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011(ΦΕΚ Α΄ 32).

 

β) των παρ. 4 και 6 του άρθρου …….. του ν. ………/2011 (ΦΕΚ Α΄ …).

 

γ) της Υ.Α. Φ. 30222/14099/574/25.08.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1943/19.09.2008) της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Διαχωρισμός του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών σε κλάδους πρόνοιας και υγείας»

 

δ) της Υ.Α. Φ. 30223/26029/1226 (05)/27.06.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1003/27.07.2006) του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας«Διαχωρισμός του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά σε κλάδους πρόνοιας και ασθενείας»

 

ε) της Κ.Υ.Α. Φ. 30223/23257/1024/26.09.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2009/29.09.2008) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή του κλάδου Προνοίας του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά σε Ν.Π.Ι.Δ.»

 

στ) της Κ.Υ.Α. Φ. 30223/20993/923/26.09.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2009/29.09.2008) «Μετατροπή του κλάδου Προνοίας του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης σε Ν.Π.Ι.Δ.»

 

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε και του προϋπολογισμού του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολημένων (ΕΤΑΑ)

 

Αποφασίζουμε:

 

1. Ο δικηγόρος για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, καθώς και ενώπιον των δικαστών υπό την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και εν γένει για την παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και τη διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή εκδόσεως δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ποσοστό 5% επί «ποσού αναφοράς». Από το ποσοστό αυτό, το ποσοστό 2% προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του συλλόγου, το δε ποσοστό 3% αποδίδεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ).

 

Στην περίπτωση που έχει συσταθεί από Δικηγορικό Σύλλογο Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ), ο Δικηγόρος που είναι μέλος του ΛΕΑΔ, όταν παρίσταται ή παρέχει υπηρεσίες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή δικαστικού συμβουλίου ή δικαστή, υποχρεούται να προκαταβάλει ένα επιπλέον ποσοστό 5% επί «ποσού αναφοράς», το οποίο αποδίδεται στο ΛΕΑΔ.

 

2. Ειδικώς στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ο δικηγόρος υποχρεούται να προκαταβάλει ποσοστό 7% επί «ποσού αναφοράς». Από το ποσοστό αυτό, το ποσοστό 3% προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, το ποσοστό 1% προορίζεται για τον ειδικό διανεμητικό λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του Ν.2915/2001 ( ΦΕΚ Α΄109) και το ποσοστό 3% αποδίδεται στο ΤΕΑΔ του ΕΤΑΑ.

 

Ο δικηγόρος που είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όταν παρίσταται ή παρέχει υπηρεσίες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή δικαστικού συμβουλίου ή δικαστή, υποχρεούται να προκαταβάλει ένα επιπλέον ποσοστό 1,75% επί «ποσού αναφοράς», το οποίο αποδίδεται στον Τομέα Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ και περαιτέρω, ένα επιπλέον ποσοστό 3,25%, το οποίο αποδίδεται στον Τομέα Υγείας του ΕΤΑΑ.

 

Ο δικηγόρος που είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά ή του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και συνάμα μέλος του αντίστοιχου Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων, όταν παρίσταται ή παρέχει υπηρεσίες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή δικαστικού συμβουλίου ή δικαστή, υποχρεούται να προκαταβάλει ένα επιπλέον ποσοστό ανερχόμενο σε 3,4% μεν, προκειμένου περί του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, 1,7165% δε προκειμένου περί του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το οποίο αποδίδεται στο αντίστοιχο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων, και περαιτέρω, ένα επιπλέον ποσοστό ανερχόμενο σε 1,6% μεν, προκειμένου περί δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, 3, 2835% δε προκειμένου περί δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το οποίο αποδίδεται στον Τομέα Υγείας του ΕΤΑΑ.

 

Τέταρτο Σχέδιο

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.

 

Ορισμός αναλογικής αμοιβής δικηγόρων σε διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά

 

επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

΄Εχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις:

 

α)Της τελευταίας υποπαραγράφου της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. δ/τος 3026/1954 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235), όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το εδάφιο α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32) και το εδάφιο β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ιδίου Νόμου.

 

β)Του άρθρου 100 του Κώδικα Δικηγόρων.

 

2. Την από ………………….. γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

 

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4.Την …… γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Αποφασίζουμε

 

την αντικατάσταση των παραγράφων 1, 2, και 3 του άρθρου 100 του Κώδικα Δικηγόρων ως εξής:

 

΄Αρθρο 100.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β`

 

Νόμιμες Αμοιβές Δικηγόρων (άρθρα 100-166)

 

Α) Εργασία σε πολιτικές υποθέσεις.

 

Π ρ ο δ ι κ α σ ί α

 

1. Η νόμιμη αμοιβή για την σύνταξη κυρίας αγωγής ορίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής σε ποσοστό ως κατωτέρω:

 

α) 2% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ,

 

β) 1,5% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό 200.001 ευρώ μέχρι 750.000 ευρώ,

 

γ) 1% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό 750.001 ευρώ μέχρι 1.500.000 ευρώ,

 

δ) 0,5% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό 1.500.001 ευρώ μέχρι 3.000.000 ευρώ,

 

ε) 0,3% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό 3.000.001 ευρώ μέχρι 6.000.000 ευρώ,

 

στ) 0,2% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό 6.000.001 ευρώ μέχρι 12.000.000 ευρώ,

 

ζ) 0,1% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό 12.000.001 ευρώ μέχρι 25.000.000 ευρώ,

 

η) 0,05% όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται πέραν από το ποσό 25.000.001 ευρώ,

 

Επί αγωγών από συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή κατά την ειδική αυτών διαδικασία το ανωτέρω ποσοστόν μειούται στο ήμισυ.

 

2. Εάν το αίτημα της αγωγής δεν συνίσταται σε ορισμένη χρηματική απαίτηση (π.χ αγωγές αναγνωριστικές, νομής, κυριότητος, δουλειών, διανομής, ακυρότητος, διαλύσεως Εταιρείας κλπ.) η νόμιμη αμοιβή καθορίζεται κατά τα άνω με βάση την πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής.

 

3. Εάν το αίτημα της αγωγής είναι περιοδικές παροχές ή πρόσοδοι απροσδιορίστου χρόνου, η νόμιμη αμοιβή καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, με βάση το δεκαπλάσιο της ετήσιας παροχής ή προσόδου.

 

Αθήνα, 2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

Πέμπτο Σχέδιο

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

– Την παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. δ/τος 3026/1954 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 235), όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011(ΦΕΚ Α΄ 32).

 

– Την από ………… γνώμη της Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας.

 

– Το ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

– Την …… γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Το ποσοστό το οποίο είναι εφαρμοστέο επί των «ποσοστών αναφοράς» που ορίζονται στα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011, αναπροσαρμόζεται, καθ΄όσον αφορά τους Δικηγορικούς Συλλόγους εκτός εκείνων των Αθηνών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, από 10% σε 12%.

 

2. Το επί πλέον ποσοστό 2% επαυξάνει το ποσοστό που περιέρχεται στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ως πόρος για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του.

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ «Ο ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

 

«Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος» είναι κατ’ αρχήν ο Δικηγορικός Σύλλογος, του οποίου είναι μέλος ο δικηγόρος.

 

Για τις περιπτώσεις όμως που ο δικηγόρος επισκέπτεται για τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας την περιφέρεια άλλου, εκτός της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου, οικείος είναι ο δικηγορικός σύλλογος της έδρας του Δικαστηρίου ή του Συμβολαιογράφου, όπου ο δικηγόρος πρόκειται να ασκήσει οποιαδήποτε διαδικαστική ή δικαστική πράξη ή να συντάξει σχέδιο εγγράφου ή να συμπράξει σε κάθε σχετική πράξη, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ασκεί δικηγορικές πράξεις σε δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της Εφετειακής του Περιφέρειας και στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, κατά τις οποίες «Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος» είναι αυτός του οποίου είναι μέλος ο δικηγόρος.

 

Παρά το ότι η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας πήρε θέση να μείνει το ως άνω θέμα «όπως είχε»,  ορισμένοι μεγάλοι σύλλογοι κάνουν τοπική – συντεχνιακή πολιτική. Ειδικότερα ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανήρτησε στην ιστοσελίδα του την εξής ……. απαράδεκτη και διασπαστική ανακοίνωση.

 

« ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 01 Ιουλίου 2011

 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, από 04.07.2011, οι δικηγόροι παρίστανται σε όλα τα δικαστήρια της χώρας (πολιτικά-ποινικά-διοικητικά) χωρίς νομιμοποίηση από τοπικό δικηγόρο. Το διπλότυπο για την παράσταση εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ή τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο
Επίσης, οι δικηγόροι παρίστανται σε υπογραφή συμβολαίων σε όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας, θεωρώντας το σχέδιο του συμβολαίου στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

 

Στην περίπτωση που για την κατάθεση της αγωγής εκδίδεται παράβολο κατάθεσης στον επαρχιακό Δικηγορικό Σύλλογο, ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης δεν το εκδίδει διότι δεν προβλέπεται από το Σύλλογό μας.

 

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                                   Χρήστος Ηρ. Ράπτης»

Σχόλια