ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Παραστάσεις των δικηγόρων στο ειρηνοδικείο

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι υποχρεούνται να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, ενώ επιτρέπεται η παράσταση τους χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο στα Ειρηνοδικεία, στα ασφαλιστικά μέτρα και σε περιπτώσεις αποτροπής επικείμενου κινδύνου.

 

Δυστυχώς, παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί συνάδελφοι δικηγόροι, ενώ συντάσσουν αυτοί τα δικόγραφα που απευθύνονται στα Ειρηνοδικεία και ειδικά οι συνάδελφοι δικηγόροι που καταθέτουν δικόγραφα στα Ειρηνοδικεία σχετικά με τις ρυθμίσεις χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, υπό την επίφαση της νομιμότητας που τους παρέχει η παραπάνω διάταξη του άρθρου 94 παρ. 2α ΚΠολΔ, δεν τα υπογράφουν οι ίδιοι, και υποδεικνύουν στον πελάτη τους να τα υπογράψει αυτός, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή, μέσω των προεισπραττομένων αμοιβών από τον Δικηγορικό Σύλλογο, με την έκδοση των γραμματίων προκαταβολής, κατά την κατάθεση των αντίστοιχων δικογράφων, του παρακρατουμένου και αποδιδόμενου στο Δημόσιο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας φόρου (ίσου με ποσοστό 15% επί της αναγραφομένης δικηγορικής αμοιβής), των δικαιωμάτων υπέρ του ΕΤΑΑ (Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ – ΤΥΔΕ), του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, του Λ.Ε.Α.Δ.Κ., αλλά και των διανεμητικών λογαριασμών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, καταβολή που γίνεται με την επικόλληση των αντιστοίχων ενσήμων και με παρακράτηση την ποσών από τις προεισπραττόμενες αμοιβές.

 

Με τον τρόπο αυτό, αφενός μεν δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, λόγω της μη πληρωμής των παραπάνω δαπανών και της αποκόμισης μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους, αφετέρου δε στερούν το Δημόσιο, το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, τα ταμεία αλληλοβοήθειας (ΛΕΑΔΚ, διανεμητικοί λογαριασμοί) και τα ασφαλιστικά Ταμεία, από αναγκαία για την εκτέλεση των σκοπών τους έσοδα, ενώ συμβάλλουν στη δημιουργία μιας εικόνας απαξιωτικής, τόσο για τους δικηγόρους στο σύνολο τους, όσο και για την αξία και σημασία του δικηγορικού λειτουργήματος. Η κατάσταση έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, οι οποίες προφανώς θα ενταθούν ακόμη περισσότερο με τη νέα αύξηση της αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων.

 

Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλές περιπτώσεις συζήτησης αιτήσεων και αγωγών στα Δικαστήρια, όταν δεν απαιτείται διαδικασία εξέτασης μαρτύρων (όπου φυσικά είναι απαραίτητη «από τα πράγματα» η παράσταση Δικηγόρου). Ενώ οι δικηγόροι βρίσκονται μαζί με τους διαδίκους στο ακροατήριο, δηλώνουν (χωρίς να παρίστανται) ότι «οι διάδικοι παρίστανται αυτοπρόσωπα» και παραδίδουν οι ίδιοι (οι Δικηγόροι) τα απαιτούμενα σχετικά επί της έδρας, με αποτέλεσμα να επέρχονται όσα προαναφέρονται και για τις καταθέσεις των δικογράφων.

 

Είναι εύκολα αντιληπτό σε όλους μας ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι προφανώς αντιδεοντολογικές και δημιουργούν προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των συναδέλφων και για τελευταία φορά καλούνται οι συνάδελφοι δικηγόροι να υπογράφουν οι ίδιοι τα δικόγραφα (τα οποία προφανώς έχουν συνταχθεί από αυτούς) και να εκδίδουν εντεύθεν τα προβλεπόμενα γραμμάτια προκαταβολής από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας.

Σχόλια