ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: ΠΟΛ 1136/7.10.2010 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων χρεών

0

Σας γνωστοποιούμε τις αλλαγές που επήλθαν με την Α.Υ.Ο Δ16Α 1093861 ΕΞ 4.7.2011, ΦΕΚ 1593, τ.Β’/05.07.2011 για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 14 ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175, τ. Α’/2010) των βεβαιωμένων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή μη) προς το Δημόσιο.

 

Η τροποποίηση της ρύθμισης αυτής κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πολλών επιχειρήσεων να υπαχθούν με τους όρους της αρχικής ρύθμισης και αφορά στα εξής:
– παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε αυτή με την καταβολή μίας μόνο δόσης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα προγράμματα δόσεων των περιπτώσεων β’ – στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 της ρύθμισης του ν.3888/2010, λαμβανομένων υπόψη και των ελαχίστων ποσών μηνιαίων δόσεων (π.χ. τον Ιούλιο δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα από 1 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, τον Αύγουστο δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα από 1 μέχρι 35 μηνιαίες δόσεις κ.ο.κ.).

 

– Θα εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο απωλέσει τη ρύθμιση, να επανενταχθεί για το εναπομείναν ποσό στα προγράμματα αυτής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

 

– Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134, τ.Β’), όπως ισχύει.
Παρακαλείσθε όπως προβείτε σε άμεση επικοινωνία, τηλεφωνικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, με τους οφειλέτες του Δημοσίου αρμοδιότητάς σας (κατά προτίμηση η προσωπική σας τηλεφωνική επικοινωνία κρίνεται πιο αποτελεσματική ή εναλλακτικά μέσω ειδικού συνεργείου που θα συστήσετε), τους οποίους πρέπει να ενημερώσετε για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εν λόγω τροποποιηθείσα ρύθμιση, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ανταπόκρισής τους, στοχεύοντας στην αύξηση των εσόδων του Κράτους.
Θα ακολουθήσει άμεσα και η αποστολή οδηγιών από τη Δ-30 σχετικά με τις προσαρμογές των υποσυστημάτων Δικαστικού και Εσόδων του πληροφοριακού συστήματος TAXIS.

 

Τέλος, για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας δυνατοτήτων της τροποποιημένης ρύθμισης ανά μήνα υποβολής αίτησης, για τον οποίο θα ζητάτε τυχόν διευκρινίσεις από την αρμόδια Υπηρεσία του TAXIS.

Σχόλια