ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Συνοπτική ενημέρωση για τις αλλαγές του Ν. 3919/2011 και 3943/2011

0

1/ Από 4-7-2011 οι δικηγόροι μπορούν να ασκούν το λειτούργημά τους στην περιφέρεια του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλη καθώς και στις περιφέρειες των άλλων δικηγορικών συλλόγων όλης της Χώρας, χωρίς υποχρεωτική συμπαράσταση (νομιμοποίηση), δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου της άλλης περιφέρειας.

 

2/ α. Δεν υπάρχει πλέον ελάχιστη αμοιβή και η αμοιβή καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ Δικηγόρου και εντολέα του με έγγραφη συμφωνία. Δεν προκύπτει υποχρεωτικότητα της έγγραφης συμφωνίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης έγγραφης συμφωνίας για τις δικαστηριακές πράξεις ισχύουν ως «νόμιμες αμοιβές», τις οποίες ο δικηγόρος μπορεί να αξιώσει και δικαστικά, οι αμοιβές της Κ.Υ.Α. 1117864/2297/Α0012/07.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 2422 Β’) ή οι αμοιβές των διατάξεων των άρθρων 100 επ. του Κ.Δ.

 

β. Αμοιβές ορίζονται ελεύθερα για την ανάληψη και χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και εξωδίκων εργασιών.

 

γ. Κατάργηση κάθε διατάξεως που προσδιορίζει ελάχιστη αμοιβή. Όπου αναφέρονται «ελάχιστες αμοιβές» ισχύει το «νόμιμες αμοιβές».

 

δ. Τα διπλότυπα που εκδίδονται από τον Σύλλογο δεν έχουν πλέον καμία σχέση με τα την αμοιβή του δικηγόρου και τον ΦΠΑ.

 

3/ Στα συμβόλαια δεν προβλέπονται πλέον «νόμιμες αμοιβές» και η αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία. (για διασφάλιση της δικηγορικής αμοιβής). Ελλείψει έγγραφης συμφωνίας, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσό αμοιβής, το οποίο να μπορεί να αξιώσει ο Δικηγόρος.

 

4/ α. Η έλλειψη έγγραφης συμφωνίας δεν συνδέεται με την επιβολή κυρώσεων, ιδίως φορολογικών.

 

β. Η κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας για αμοιβή του δικηγόρου σε παραστάσεις στα δικαστήρια δεν είναι υποχρεωτική.

 

γ. Μόνο αν υπάρχει έγγραφη συμφωνία έχει ο δικηγόρος το δικαίωμα να αναζητήσει την συμφωνηθείσα αμοιβή του και παράλληλα να αποδείξει σε ένα φορολογικό έλεγχο το ύψος της αμοιβής αυτής.

 

5/ Οι δικηγόροι πλέον (από 4-7-2011) υποχρεούνται να προκαταβάλλουν οι ίδιοι, πλην των περιπτώσεων της έμμισθης εντολής, όπου υπόχρεος προς καταβολή είναι ο εντολέας, ευθυνόμενου όμως εις ολόκληρον και του Δικηγόρου, στον ΔΣΚ όλες τις εισφορές και πάσης φύσεως κρατήσεις υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου, ασφαλιστικών ταμείων, ΛΕΑΔΚ, ταμείο συνεργασίας, ταμείο συμμετοχής και ΦΕΕ (ο οποίος θα υπολογίζεται, όπως και οι λοιπές κρατήσεις και εισφορές (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 96 και 161 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 ν. 3919/2011, ΦΕΚ32/2.4.2011) επί της νόμιμης αμοιβής = του ποσού αναφοράς, ήτοι της προηγούμενα καθοριζόμενης με την ΚΥΑ με αριθμ. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007, ΦΕΚ 2422 Β ελάχιστης αμοιβής και όχι στην τυχόν επί πλέον αμοιβή). Σημειωτέον ότι για την προκαταβολή του ΦΕΕ εκκρεμεί η έκδοση σχετικής ΚΥΑ, πλην όμως με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 30-6-2011 αποφασίστηκε ομόφωνα η προκαταβολή του στις δικαστηριακές πράξεις. Δεν προκαταβάλλεται στις εξώδικες πράξεις και στα συμβόλαια (όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη νόμιμης αμοιβής).

 

6/ Στο εκδιδόμενο γραμμάτιο προείσπραξης θα περιλαμβάνονται πλέον μόνο οι εισφορές, κρατήσεις και ΦΕΕ, και το γραμμάτιο υποχρεωτικά θα κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου με το δικόγραφο ή τις προτάσεις, ή στο συμβολαιογράφο εφόσον αφορά υπογραφή συμβολαίου και προσαρτάται στο συμβόλαιο.

 

7/ Από την υποχρέωση προκαταβολής απαλλάσσονται οι δικηγόροι όταν εκπροσωπούν: α) διαδίκους που αναγνωρίζονται ως “πένητες” σύμφωνα με τα άρθρα 194 έως 204 του ΚΠολΔ ή ως δικαιούχοι νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν. 3326/2004, β) διαδίκους που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 175 παρ. 2 και 201 παρ. 6 του Κώδικα Δικηγόρων, γ) το Ελληνικό Δημόσιο και δ) διαδίκους που αμείβουν το δικηγόρο τους με πάγια αντιμισθία. Όμως στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, ο δικηγόρος ευθύνεται εις ολόκληρον με τον εντολέα-διάδικο. Η συνδρομή των ως άνω περιπτώσεων απαλλαγής αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου.

 

8/ Το ανωτέρω γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και κρατήσεων δεν συνδέεται με αμοιβή, εφόσον έχουν πλέον αποσυνδεθεί οι αμοιβές από τις υποχρεωτικές εισφορές.

 

9/ Επί του γραμματίου δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α. από τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως επιβεβαιώνεται προφορικά από τη Διεύθυνση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών.

 

10/ Επί των κρατήσεων του Συλλόγου δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.

 

11/ Το ποσοστό του ΦΠΑ παραμένει αμετάβλητο (23%).

 

12/ Η μη έκδοση και κατάθεση του διπλοτύπου επισύρει πλέον πειθαρχικές και οικονομικές κυρώσεις (αργία 15ήμερη-6μηνη και πρόστιμο 1.000-20.000 €).

 

13/ Οι Προϊστάμενοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλουν υποχρεωτικά καταστάσεις με τα στοιχεία των δικηγόρων και της υπόθεσης στην οποία παρέστησαν και δεν εξέδωσαν διπλότυπα.

 

14/ Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη του περιεχομένου των προς έκδοση αναμενομένων ΠΔ και της κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3919/11 ΚΥΑ, τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν δημοσιευθεί προ της 2-7-11, ως και των πιθανών ερμηνευτικών εγκυκλίων που θα ακολουθήσουν.

Σχόλια