ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων γραμματίων προείσπραξης Δικηγορικών αμοιβών

0

Επειδή έχουν υποπέσει στην αντίληψη του Δ.Σ περιπτώσεις μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την έκδοση γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, τόσο κατά την κατάθεση των δικογράφων, όσο και κατά την συζήτηση των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, υπερθυμίζεται στους συναδέλφους ότι σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3919/2011:

 

“…4. Αναφορικά με την εκπλήρωση της υποχρεώσεως προκαταβολής της παρ. 1, ο δικηγόρος που παρίσταται υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής του ποσού αυτής.

 

Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παρ. 1, υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και σε κάθε περίπτωση υποτροπής με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες…..Το ποσό προστίμου και κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβληθεί καταβάλλονται στο ταμείο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εισπράττονται δε κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

 

Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται στο τέλος κάθε μηνός να αποστέλλουν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας...

 

Επισημαίνεται στους συναδέλφους ότι υποχρεούνται σε κάθε διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο να εκδίδουν τα γραμμάτια προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής και να τακτοποιήσουν άμεσα τυχόν εκκρεμότητες σχετικές με αυτά.

Σχόλια