ΔΣΛ: Ανακοίνωση για υποχρεωτικότητα διπλοτύπου στην ανάκριση

0

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υποχρέωσή τους να προσκομίζουν αρμοδίως το προβλεπόμενο γραμμάτιο προκαταβολής (διπλότυπο) «… για την παράστασή τους ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, καθώς και ενώπιον δικαστών, υπό την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών … ».
Κατ’εφαρμογήν δε του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 3919/2011, ο Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωσή του περί έκδοσης του προβλεπόμενου γραμματίου προκαταβολής «… υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβάλει  και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 1.000 έως 20.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από 15 ημέρες μέχρι 6 μήνες …».

Σχόλια