ΔΣΛ: ETAA: Σύναψη συμβάσεων με μεμονωμένους φαρμακοποιούς

0

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), σύμφωνα με την υπ’αριθμ.83/10.6.10 (θέμα 44) απόφαση του Δ.Σ. του και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του Ν.3655/20Ο8 (ΦΕΚ Α’58/3.4.08), προσκαλεί προς σύναψη συμβάσεων και συνεργασία μεμονωμένους φαρμακοποιούς αποκλειστικά και μόνον σε περιοχές που οι οικείοι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι δεν εφαρμόζουν τη Σύμβαση του ΕΤΑΑ με τον Π.Φ.Σ.
Η συνεργασία θα αφορά τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ σε όλη τη χώρα και ειδικότερα το σύνολο των ασφαλισμένων (χωρίς δυνατότητα επιλογής Τομέα ή Τομέων) των Τομέων Υγείας: α) Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) Υγειονομικών, γ) Δικηγόρων Αθηνών, δ) Δικηγόρων Πειραιώς, ε) Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) Δικηγόρων Επαρχιών και ζ) Συμβολαιογράφων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση.
2.    Άδεια λειτουργίας φαρμακείου.
3.    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
5.    Αριθμό ατομικού τραπεζικού λογαριασμού. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού θα πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος ο αιτών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται cm^v Διεύθυνση Υγειονομικού του Ε.Τ.Α,Α, Διεύθυνση Μάρνη 22,10433 ΑΘΗΝΑ
απ’ όπου μπορούν να ζητούν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα εγκεκριμένα από το Δ.Σ. του Ε.ΤΑ.Α. έντυπα συμβάσεων, τα οποία θα δημοσιευθούν και στην ιστοσελίδα του Ταμείου:
http://www.etaa.gr.

Σχόλια