ΔΣΛ: Πραγματοποίηση άσκησης Δικηγόρων στα Δικαστήρια Λάρισας

0

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.3910/2011, τροποποιείται ο Κώδικας Δικηγόρων στο άρθρο 6, στο οποίο προστίθεται η παράγραφος 5 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

«5. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι μηνών μπορεί να γίνει στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος. Ο αριθμός των ασκουμένων, η κατανομή αυτών σε τμήματα και η εξειδίκευση των καθηκόντων που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Εφετείου, Πρωτοδικείου ή της Εισαγγελίας, μετά από γνώμη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο ασκούμενος λαμβάνει αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

Προκειμένου ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, καλούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Λάρισας που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην ανωτέρω διάταξη, να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Συλλόγου μας έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011.

Σχόλια