ΔΣΠ: Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις»

0

Προς
Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία
{ως Πίνακα Αποδεκτών 1}

Με το νόμο 3983/2011 «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α΄. 144/17.6.2011) και ειδικότερα με το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού επήλθαν τροποποιήσεις στο νόμο 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο και συγκεκριμένα:

1. Τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 και η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών για όλες τις κτηματογραφημένες περιοχές ορίζεται σε δέκα (10) έτη για τους κατοίκους εσωτερικού και σε δώδεκα (12) έτη για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, όταν η αγωγή διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώματος στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2732/1999. Στο εξής δηλαδή για τις δίκες αυτές δεν απαιτείται η τήρηση προδικασίας με την υποβολή αίτηση θεραπείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα επί ποινή απαραδέκτου της άσκησης της αγωγής.
Ομοίως, καταργήθηκε η προβλεπόμενη στην προϊσχύουσα μορφή του άρθρου υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου, της κοινοποίησης της αγωγής διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.

2. Μετά το άρθρο 19 του ν. 2664/1998 προστέθηκε άρθρο 19Α υπό τον τίτλο: «Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων» με το οποίο εισάγεται νέα διαδικασία διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στις περιοχές της χώρας που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης, όταν διαπιστώνεται ανάγκη από την πολιτεία για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων εκτεταμένου αριθμού κτηματογραφημένων ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης και απεικόνισης. Η υπαγωγή κτηματογραφημένων περιοχών στη ρύθμιση θα γίνεται με απόφαση των φορέων του Κτηματολογίου, η οποία θα αποστέλλεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και ο Προϊστάμενος θα προβαίνει αμελλητί στην καταχώρισή της στα οικεία κτηματολογικά φύλλα. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος μέσα από διαδικασίες ευρύτερης δημοσιότητας, συμμετοχής και αποδοχής των δικαιούχων, που θα περιλαμβάνουν ανάρτηση και υποβολή αντιρρήσεων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των τελευταίων. Κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών με την επιφύλαξη της έκδοσης της απόφασης για την ολοκλήρωσή τους και την περαιτέρω προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων.

Με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις θεωρούμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο για το Εθνικό Κτηματολόγιο βελτιώνεται και ενισχύεται με διαδικασίες που θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των προαναφερομένων προβλημάτων και στην ανάδειξη των ωφελειών από την εφαρμογή του.

Με την παρούσα συγκοινοποιείται προς ενημέρωσή σας το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ο ν. 3983/2011.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Καθ. Απ. Αρβανίτης

Σχόλια