ΔΣΠ: Ανακοινώσεις ΠΟΛ Υπουργείου Οικονομικών

0

ΠΟΛ. 1066

Θέμα: Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το δημόσιο.
 

ΠΟΛ. 1091

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε12-Φ-01.015 Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.
 

ΠΟΛ. 1097

Θέμα: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), ημερολογιακού έτους 2010.
 

ΠΟΛ. 1102

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.
 

ΠΟΛ. 1126

Θέμα: Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) μετά  την εφαρμογή του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α΄) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3897/2010.    

    Κοινοποιούνται επίσης οι διατάξεις των περ. α΄και β΄της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α΄) για ενημέρωση και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
 

ΠΟΛ. 1127

Θέμα: Κοινοποίηση της με αριθμό 380/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σχετικά με την υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
 

ΠΟΛ. 1128

Θέμα: Διευκρινίσεις για  την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004, μετά  την τροποποίησή τους με το άρθρο 79 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α).
 

ΠΟΛ. 1129

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3943/2011.

Σχόλια