ΔΣΠ: Ορισμός μελών στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών

0

Σύμφωνα με τον ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων των συναφών θεμάτων, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/95), άρθρο 8, περί υπαιθρίου εμπορίου και άλλων διατάξεων, έχει υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών.
Προκειμένου να αποστείλουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα στοιχεία όσων μελών μας ενδιαφέρονται να μετέχουν στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών, παρακαλούμε εντός δέκα ημερών να το δηλώσετε στην Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου.
Σας παραθέτουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση προς ενημέρωσή σας.