ΔΣΠ: ΠΟΛ.1153/18.7.2011 Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ

0

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 155/2011 ομόφωνη γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, λόγω μη καταβολής του οφειλόμενου ποσού φόρου (1/5 εντός των δύο επόμενων εργασίμων ημερών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2523/1997), η δήλωση παραίτησης του φορολογούμενου από την εμπροθέσμως ασκηθείσα προσφυγή του, που έγινε με δήλωση που καταχωρίστηκε στο σχετικό πρακτικό της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, γιατί δεν έγινε με κάποιον από τους προβλεπόμενους από το άρθρο 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας τρόπους.

Κατά συνέπεια, η Φορολογική Αρχή υποχρεούται να προωθήσει την προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο προς εκδίκαση και να βεβαιώσει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κυρίου φόρου, πρόσθετου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω γνωμοδότηση αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με τον πιο πάνω νόμο, κατά την περίοδο δηλ. που ο σχετικός συντελεστής ήταν 25% του αμφισβητούμενου κυρίου φόρου, πρόσθετου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών.

 

Σχόλια