ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Μεταφράσεις εγγράφων στην Αλβανική γλώσσα

0

Σύμφωνα με την με αριθμ. 28/ΑΠ. Φ. 130181/12265/31-3-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και για την ισότιμη μεταχείριση των ενδιαφερομένων αλλοδαπών, τα αλβανικά δημόσια έγγραφα, που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο στο πλαίσιο της διαδικασίας πολιτογράφησης Αλβανών υπηκόων ανεξαρτήτως του αν έχουν ελληνική ή μη καταγωγή όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης, πρέπει να είναι επίσημα

μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές. Ενόψει των ανωτέρω και προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954 όπως ισχύει) διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη στην με ΑΠ Φ 130181/29365/28-5-2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (σελ. 40-41) πρόβλεψη, ότι τα μεταφρασμένα από Δικηγόρους πιστοποιητικά γέννησης, γάμου και οικογενειακής κατάστασης ομογενών μας υπηκόων Αλβανίας που έχουν αιτηθεί την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας Δικηγόρος κατέθεσε στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας, δεν τυγχάνει πλέον εφαρμογής.

 Διευκρινίζεται ότι η ως άνω εγκύκλιος αφορά μόνο θέματα ιθαγένειας και πολιτογράφησης (ομογενών και αλλογενών) και όχι άδειες διαμονής ή λοιπά μεταναναστευτικά ζητήματα όπου απαιτούνται μεταφράσεις δημόσιων αλλοδαπών εγγράφων.

Σχόλια