ΔΣΠΑΤΡΑΣ: Υπόδειγμα απόδειξης προκαταβολής εισφοράς – Συμβόλαια

0

 (Υπόδειγμα με παλιά ελάχιστη αμοιβή 440 )                                     Νο…………

ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΑΣ  220  €

 
Άρθρο 161 του ΝΔ  3026/1954 (ΦΕΚ  Α΄ 235/8-10-1954)

Ο   Δικηγόρος             Νικόλαος  Παπάκος

 

(ΑΜ  ΔΣΠ  725   και  ΑΦΜ   000000000)

 

κατέβαλε το ποσό των  διακοσίων είκοσι ευρώ

για παράσταση και σύνταξη σχεδίου συμβολαίου αγοροπωλησίας

του εντολέα του Ευαγγέλου Βενιζέλου

αξίας 44.000  €

ενώπιον  της  Συμβολαιογράφου Πατρών Ιωάννας Μπονέλη

                                                                                               

                                                                                                             Πάτρα, 1/7/2011 

Ανάλυση

Ποσό  αναφοράς                                    440 €

 

 

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ                                       3%         13.20 €
            Ο   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΤΑΑ – ΤΕΑΔ                                     7%         30.80 €

 

ΛΕΑΔΠΑ                                             5%         22.00 €
             …………………………
ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 35%       154.00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ                                            50 %     220

 

 

ΕΝΣΗΜΑ        9.5 €

Σχόλια