Εκλογική Άδεια Εμμίσθων – Γνωμοδότηση

0

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Έμμισθοι Δικηγόροι ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι – Εκλογική Άδεια

Έκαστος δικηγόρος οφείλει να συμμορφωθεί στην ανάληψη καθηκόντων δικαστικού αντιπροσώπου, δεδομένου ότι πρόκειται για υποχρέωση που εντάσσεται σε αυτές του δημοσίου λειτουργού και δη με Διαταγή Δημοσίας Αρχής.
Με αφετηρία, λοιπόν, την φύση της συγκεκριμένης υποχρεώσεως του δικηγόρου, εξυπακούεται ότι ο δικηγόρος που τελεί σε σχέση έμμισθης εντολής είτε στον Δημόσιο Τομέα, είτε στον Ιδιωτικό, δικαιούται να μην προσέλθει στην επιχείρηση, προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του δικαστικού αντιπροσώπου, χωρίς να μπορεί να εκληφθεί ως απουσία από την επιχείρηση ή ως μη εκτέλεση των νομικών υπηρεσιών του. Αντιθέτως, μάλιστα, η αιτία της μη προσέλευσης οφείλεται ακριβώς στην διατεταγμένη από Δημόσια Αρχή εκτέλεση καθηκόντων του! (βλ. σχετικό άρθρο Ν. Γεωργιάδου, ΔΕΝ, τόμος 63/2007 σελ. 1084).
Ειδικότερα: σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία για την ανάδειξη των βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου όπως έχει κωδικοποιηθεί (άρθρο 106 παρ. 3 και 4 π.δ. 26/2012) που είναι εφαρμοστέα και στην παρούσες εκλογές (άρθρο 31 παρ. 2 του π.δ. 30/1996, άρθρο 11 παρ. 23 ν. 3852/2010 και άρθρο 1 παρ. 1 ν. 4255/2014) «3. Στους τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου χορηγείται από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής, ειδική άδεια απουσίας, που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ` αυτόν. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας κλάδου και σχέση εργασίας. 4. Αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Τα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.» Οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν προβλεφθεί από το νομοθέτη για τη διευκόλυνση της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος. Δυνάμει της αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 46 παρ. 1 του Κώδικα των Δικηγόρων, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικού τους δικαίωμα, πόσω μάλλον στην περίπτωση που έχουν διορισθεί τακτικοί ή αναπληρωματικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι, καθώς ο τόπος διορισμού είναι συνάμα και τόπος ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος. Βέβαια οι εκτελεστικές στο νόμο εκάστοτε εκδοθησόμενες υπουργικές αποφάσεις, ορίζουν τη διάρκεια της «εκλογικής άδειας» δυνάμει της χιλιομετρικής αποστάσεως από τον τόπο «εργασίας». Σύμφωνα δε με την με αρ. πρωτ. 14422/302/7-5-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 1177/8-5-2014) όπου εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εργασίας, οι προβλεπόμενες ημέρες αδείας για κάθε Κυριακή εκλογών είναι 1 εργάσιμη ημέρα εάν η χιλιομετρική απόσταση για τον τόπο άσκησης του δικαιώματος είναι από 201 – 400 χλμ, 2 εργάσιμες ημέρες εάν υπερβαίνει τα 400 χλμ., ενώ εάν ο τόπος μετάβασης είναι νησί, τότε κρίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες, χωρίς να δύναται να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Ρητά δε αναφέρεται στην παρ. 4 της εν λόγω υπουργικής απόφασης ότι “η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.”
Ο δικηγόρος που διορίζεται δικαστικός αντιπρόσωπος (τακτικός ή αναπληρωματικός), οφείλει να βρίσκεται τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών (Παρασκευή) στον τόπο διορισμού του (άρθρο 68 παρ. 13 π.δ. 26/2012). Επιπλέον ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον εκλογικό σάκο μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και της διαλογής των ψηφοδελτίων στον αρμόδιο Πρωτοδικείο (άρθρο 93 π.δ. 26/2012), κάτι που λαμβάνει χώρα συνήθως τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας των εκλογών (Δευτέρα).
Ο έμμισθος, λοιπόν, δικηγόρος που δεν υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα του εντολέα -καθώς με καμία έννοια δεν εφαρμόζονται σε αυτόν οι διατάξεις της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, και ως γνωστόν μπορεί να ασκεί ελεύθερη δικηγορία και να διατηρεί προσωπικό δικηγορικό γραφείο- δεν είναι υποχρεωμένος να τηρεί το ωράριο της όποιας επιχείρησης, ιδίως δε όταν τούτο συμβαίνει, λόγω εκπληρώσεως των καθηκόντων που απορρέουν από το λειτούργημά του. Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συνδράμουν το έργο των διορισμένων δικαστικών αντιπροσώπων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, παρέχοντάς τους ειδική άδεια μετ’ αποδοχών αναλόγως του τόπου διορισμού και σε κάθε περίπτωση να συμπεριληφθεί η επόμενη ημέρα των εκλογών. Τ’ ανωτέρω πηγάζουν από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, αλλά και επιβάλλονται από την συνταγματική αρχή της αναλογικότητος του άρθρου 25 του Συντάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
 

Σχόλια