Ενημερωτικό Δελτίο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ για ρύθμιση οφειλών

0

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 4075/12 ( ΦΕΚ 89 /11-4-12 ) παρέχεται η δυνατότητα στους οφείλετες του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ ρύθμισης της ως 31/12/2011 ληξιπρόθεσμης οφειλής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής!
α) εφάπαξ ή έως και 6 δόσεις με έκπτωση 100%
β) από 7 έως 10 δόσεις με έκπτωση 75%
Αίτηση για την υπαγωγή στην άνω ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στον ΤΑΝ ως 30/4/2012, με την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το 2011.
Για ρύθμιση οφειλής του έτους 2011 Δικηγόρων – Δικαστικών Επιμελητών ή οφειλής παλαιότερων ετών συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2011, ισχύουν οι πάγιες διατάξεις του Ν. 3863/10 καταβάλλοντος παράβολο 50 ευρώ ( ως 36 δόσεις, 200 ευρώ η κατώτερη μηνιαία δόση καθε Τομέα κλπ).
Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και είτε έχουν εκπέσει από το δικαίωμα συνέχισης της προηγούμενης ρύθμισης είτε είναι συνεπείς, κατόπιν υποβoλής σχετικής αίτησης.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
 

Σχόλια