Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: Ψήφισμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ένωσης δικαστικών λειτουργών ελεγκτικού συνεδρίου

0

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συνήλθε στις 18.10.2011, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

             Ι. H νομοθετική και εκτελεστική εξουσία να σέβονται έμπρακτα τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, την ισόνομη και ισότιμη κατά το Σύνταγμα θέση τους και να παύσουν οι προσχηματικές επιθέσεις εναντίον τους.

             ΙΙ. Να μην γίνουν νέες μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, διότι έχουν ήδη υποστεί, εκτός των έκτακτων εισφορών και φορολογικών επιβαρύνσεων, σημαντική μείωση του μισθού τους, η οποία ανέρχεται σε 40% του συνόλου των αποδοχών τους, ποσοστό αναλογικά μεγαλύτερο έναντι των άλλων λειτουργών της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Περαιτέρω περικοπές των αποδοχών τους είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν δυσχέρειες στην άσκηση του λειτουργήματός τους, ενόψει των ειδικών συνθηκών παροχής των υπηρεσιών τους και των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (εργασία εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες, οργάνωση γραφείου και τήρηση βιβλιοθήκης στις οικίες τους). Άλλωστε, περαιτέρω περικοπές μόνο για τους δικαστικούς λειτουργούς αντιστρατεύονται στις διατάξεις του Συντάγματος, υποβαθμίζουν το θεσμικό ρόλο των δικαστικών λειτουργών και πυροδοτούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις, με απρόβλεπτες  συνέπειες για τους πολίτες και τη δικαιοσύνη.      

             ΙΙΙ. Να επαναφερθούν σε ισχύ οι διατάξεις περί χορήγησης μισθολογικών προαγωγών και επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας στους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ιδιαίτερα αργή βαθμολογική τους εξέλιξη (έως και 20 έτη παραμονή στον ίδιο βαθμό πριν την προαγωγή στον επόμενο).                          

Σχόλια