Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου: Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

0

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) εφεξής υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο είτε ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

  

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Γ΄ Μονάδα

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92

Τ.Κ. 11853

Τηλ. 2103401950 – 951

 Στον ιστότοπο www.hellenic-fiu.gr, στις ανακοινώσεις της Γ΄ Μονάδας της Αρχής έχει αναρτηθεί το σχετικό έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Επίσης θα βρείτε σε μορφή .pdf το νομοθετικό πλαίσιο (όπως ισχύει μετά το ν. 3932/2011).

Σχόλια