Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στε: Έναρξη ισχύος του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)

0

Το Πρώτο Κεφάλαιο (άρθρα 1 – 3) του Ν. 3900/2010 περιλαμβάνει γενικές διατάξεις, το Δεύτερο Κεφάλαιο (άρθρα 4 – 12) τροποποιήσεις της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Τρίτο Κεφάλαιο (άρθρα 13 – 45) τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το Τέταρτο Κεφάλαιο (άρθρα 46 – 50) μεταφορά αρμοδιοτήτων, το Πέμπτο Κεφάλαιο (άρθρα 51 – 55) ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων διαδικασιών ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, το Έκτο Κεφάλαιο (άρθρο 56) τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, το Έβδομο Κεφάλαιο (άρθρα 57 – 61) τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών και το Όγδοο Κεφάλαιο (άρθρα 62 – 70) λοιπές διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 70, η ισχύς του ανωτέρω νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Σχόλια