Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ψήφισμα της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστών

0

Η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών,που συνήλθε στην Ουάσιγκτον την 15η Νοεμβρίου 2012, υιοθέτησε το ακόλουθο Ψήφισμα:

Η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών που συγκλήθηκε στην Ουάσιγκτον (ΗΠΑ) από τις 11 έως τις 15 Νοεμβρίου 2012, ανησυχώντας για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης:

– Υπενθυμίζει τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών επί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (1985 – Αρχή αρ. 11) και την Παγκόσμια Χάρτα των Δικαστών (Διεθνής Ένωση Δικαστών, 1999) που ορίζει στο άρθρο 13 αυτής ότι «ο δικαστής πρέπει να λαμβάνει επαρκή μισθοδοσία που να διασφαλίζει την οικονομική του ανεξαρτησία. Η μισθοδοσία δεν πρέπει να εξαρτάται από την απόδοση της εργασίας των δικαστών και δεν πρέπει να απομειώνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του δικαστή»,

– Υπενθυμίζει ότι αυτά τα διεθνή πρότυπα επαναλήφθηκαν κυρίως από τη Σύσταση CM/REC(2010)12 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Κατάσταση των Δικαστών του 1998 (κεφ. 6 άρθρο 6.1), και την Πράξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών (CCJE),

– Υπενθυμίζει ότι η μισθοδοσία των δικαστών και των εισαγγελέων πρέπει να είναι καθορισμένη, με τέτοιο τρόπο ώστε να τους θωρακίζει από πιέσεις που αποσκοπούν στην αλλοίωση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας τους,

– Τονίζει με ανησυχία την ύπαρξη σοβαρών οικονομικών προβλημάτων σε πολλές χώρες που δικαιώνουν τις προσπάθειες των πολιτών, κυρίως για (την αποφυγή) των μειώσεων της μισθοδοσίας τους,

– Υπενθυμίζει ότι το 2011 η Διεθνής Ένωση Δικαστών προσδιόρισε ότι οι δικαστές δύναται, εν όψει της παρούσας οικονομικής κρίσης, να συμμετέχουν στην εθνική προσπάθεια ομοιοτρόπως με τους λοιπούς πολίτες. Εν τούτοις, καμία μείωση της μισθοδοσίας τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αν αυτή η μείωση είναι πιο υψηλή από αυτήν που επιβλήθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους ή αν αυτή οδηγεί στη χορήγηση σε αυτούς μισθοδοσίας που είναι μη ανάλογη με το λειτούργημά τους (1η επιτροπή μελετών, 2011),

– Υπενθυμίζει ότι οι μειώσεις των μισθών των δικαστών, ακόμα και σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής κρίσης, πρέπει να παραμένουν εξαιρετικές, ελάχιστες και αναλογικές,

– Ανησυχεί για τις πολύ σοβαρές μειώσεις που εφαρμόστηκαν σε ορισμένες χώρες που δεν σέβονται τις αρχές αυτές και θέτουν σε διακινδύνευση με απαράδεκτο τρόπο την ανεξαρτησία των δικαστών των χωρών αυτών,

– Διαπιστώνει ότι η μείωση των μισθών των δικαστών και εισαγγελέων έχει κριθεί ως αντισυνταγματική από τα Συνταγματικά Δικαστήρια πολλών χωρών [2],

– Καλεί τα Κράτη, σε παγκόσμια κλίμακα, να σεβαστούν τις διεθνείς αρχές, που εγγυώνται τη δικαστική ανεξαρτησία.

 
[2]    Βλ. τις αποφάσεις των Συνταγματικών Δικαστηρίων της Λιθουανικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας (18 Φεβρουαρίου 2004), της Τσεχικής Δημοκρατίας (14 Ιουλίου 2005), της  Σλοβενίας (7 Δεκεμβρίου 2006), της Ιταλίας (8 Οκτωβρίου 2012) και, πρόσφατα, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδος (Άρειο Πάγο) (7 Νοεμβρίου 2012), εν όψει μιας νέας μείωσης της μισθοδοσίας (κατά μέσο όρο 60%).

Σχόλια