Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Ανακοίνωση για τις εκπαιδευτικές άδειες ημεδαπής και αλλοδαπής έτους 2011-2012

0

Αγαπητοί συνάδελφοι, σχετικά με τις εκπαιδευτικές άδειες για σπουδές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, σας γνωρίζουμε ότι :

Α) Εκπαιδευτική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή
Με την υπ’ αριθ. 3523/3-2-2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 114/7-2-2011 (ΦΕΚ τ.Β’) καθορίστηκε ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012.Οι θέσεις για τους δικαστικούς λειτουργούς (από το βαθμό του Πρωτοδίκη μέχρι του Εφέτη) των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων είναι δύο (2).

Β) Εκπαιδευτική άδεια απουσίας για σπουδές στην αλλοδαπή
Με την υπ’ αριθ. 3522/3-2-2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 403/16-3-2011 (ΦΕΚ τ.Β’) καθορίστηκε ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια απουσίας για σπουδές στην αλλοδαπή, το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012.Οι θέσεις για τους δικαστικούς λειτουργούς (από το βαθμό του Πρωτοδίκη μέχρι του Εφέτη) των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων είναι δύο (2).

Οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός του Μαΐου 2011.

Σχόλια