ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ I.Κ.Α. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

0

 

Αθήνα, 14.4.2014
Αρ. Πρωτ. 5030

Προς
Τον Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Κύριο Ροβέρτο Σπυρόπουλο

Με δυσάρεστη έκπληξη λάβαμε γνώση του συνταχθέντος από εσάς ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, το οποίο διανέμετε προς υπογραφή σε όλους τους συνεργαζόμενους με το Ίδρυμά σας δικηγόρους με την μορφή της ανάληψης κατ’ αποκοπήν υποθέσεων, με εμφανή σκοπό τον ουσιαστικό εξαναγκασμό τους να αποδεχθούν απαράδεκτους, καταχρηστικούς και αναξιοπρεπείς για την επαγγελματική τους υπόσταση οικονομικούς όρους συνεργασίας.

Το εν λόγω συμφωνητικό έχει ενιαίο κείμενο διατυπωμένο σε στερεότυπο έντυπο και πίνακα αμοιβών για κάθε πράξη και παράσταση του δικηγόρου ενώπιον των Δικαστηρίων, οι οποίες καθορίζονται σε ποσά κατώτερα από τα κατώτατα όρια του Κώδικα Δικηγόρων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε εσείς σ’αυτό. Ο αντισυμβαλλόμενος με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικηγόρος δεν έχει καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων ή μέρος των όρων αυτού με μοναδική δυνατότητα είτε να το αποδεχθεί εξ’ ολοκλήρου είτε να το απορρίψει. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόταση του ενός συμβαλλομένου, κατ’ άρθρο 185 ΑΚ για τη σύναψη σύμβασης, λαμβάνει τη μορφή “αίτησης” προς τον αντισυμβαλλόμενο και οι συμβατικοί όροι περιέχονται στερεότυπα στο κείμενο της “αίτησης” και αποκαλούνται “γενικοί όροι συναλλαγών.

Οι γενικοί όροι των συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.), δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι αν έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου (δικηγόρου), ο δε καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της. Η άσκηση συνεπώς του δικαιώματός σας δεν είναι ανέλεγκτη και απεριόριστη, αλλ’ υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ, της οποίας η παράβαση επάγεται απόλυτη ακυρότητα.

Συνεπώς δεν έχουμε στο εν λόγω συμφωνητικό σε καμία περίπτωση εφαρμογή του άρθρου 58 παρ.1 του Ν.4194/2013, η οποία προβλέπει ελεύθερη έγγραφη συμφωνία για την αμοιβή του δικηγόρου μεταξύ αυτού και του εντολέα του, δηλαδή μία συμφωνία που έχει ως προϋπόθεση την ελεύθερη βούληση των μερών με ίδια διαπραγματευτική ικανότητα, ώστε να καταλήξουν αμφιμερώς σε συμφωνία, αλλά σύμβαση προσχώρησης με καταχρηστικούς και παράνομους όρους συναλλαγών. Προς τούτο συνηγορεί και η παράνομη προτροπή η σύμβαση να ισχύει αναδρομικά από 27-9-2013. Και είναι παράνομη, διότι με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε ότι δεν πρόκειται για συμφωνία, αλλά για κανονιστική διάταξη. Επίσης όπως προκύπτει από το προοίμιο, η «συμφωνία» αυτή γίνεται σε εκτέλεση της απόφασης 212 (συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου 41/19-12-2013) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου προφανώς δεν συμμετείχε κάποιος αντισυμβαλλόμενος δικηγόρος.

Οι αμοιβές που καθορίζετε στον πίνακα αμοιβών σας είναι εξευτελιστικά χαμηλές και στις περισσότερες των περιπτώσεων μικρότερες του 1/3 των αμοιβών που προβλέπει ο Κώδικας περί Δικηγόρων στο Παράρτημα Ι και τις οποίες ο νομοθέτης θεωρεί ως νόμιμες και με βάση τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 4, εδ. α),διενεργείται από τα Δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων καθώς και η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών.

Περαιτέρω καλείτε κατά παράνομο και εκβιαστικό τρόπο τον αντισυμβαλλόμενο δικηγόρο να συνομολογήσει ότι το αμοιβολόγιο του συμφωνητικού σας είναι σύμφωνο με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τον οικονομικό σκοπό του δικαιώματος με το παντελώς αόριστο επιχείρημα ότι ο δικηγόρος αναλαμβάνει μεγάλο αριθμό υποθέσεων, χωρίς να καθορίζετε κάποιον συγκεκριμένο αριθμό υποθέσεων, χωρίς να παρέχετε οιαδήποτε εγγύηση και διασφάλιση του δικηγόρου περί αυτού και καλείτε τους συνεργαζόμενους δικηγόρους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συνυπογράψουν κατά παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος την καινοφανή αιτιολογία ¨ότι η ανάθεση τεράστιου αριθμού δικογράφων στον αντισυμβαλλόμενο δικηγόρο με τα κατώτατα όρια αμοιβών που θέτει ο Κώδικας περί Δικηγόρων θα κατέληγε σε οικονομική κατάρρευση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ !! Ασφαλώς και δεν θα καταρρεύσει οικονομικά το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από τις κατώτατες αμοιβές των Δικηγόρων, αλλά εάν υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, υπάρχει για άλλους λόγους, οι οποίοι είναι γνωστοί στην Ελληνική κοινωνία.

Σας γνωστοποιούμε και σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 9 εδ. 2 του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος ότι ο Δικηγόρος δεν επιτρέπεται να παίρνει αμοιβή μικρότερη από τα κατώτατα όρια που προβλέπει ο Κώδικας περί Δικηγόρων. Παραίτηση του δικηγόρου από την αμοιβή του ή περιορισμός της κάτω από τα όρια αυτά είναι άκυρη.
Επιπλέον διαχωρίζετε κατά απαράδεκτο και υποτιμητικό τρόπο τους δικηγόρους σε δικηγόρους α΄ κατηγορίας και β΄ κατηγορίας αναφέροντας επί λέξει:

«..ποσοστό. το οποίο δεν λαμβάνουν ούτε τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για ανάθεση σε αυτά παρεμφερών υποθέσεων, ούτε οι επί παγία αντιμισθία και με έμμισθη εντολή δικηγόροι του ιδρύματος, αλλά ούτε και Επιστήμονες Εγνωσμένου Κύρους, ή άλλοι Επιστήμονες που υπηρετούν σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών ή σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου ιδιωτικού Δικαίου κλπ και εμπλέκονται με τον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων.».

Με ποια λογική οι δικηγόροι που θα αναλαμβάνουν τις υποθέσεις του ΙΚΑ θεωρούνται από τον ίδιο τον εντολέα τους υποδεέστεροι των ανωτέρω νομικών επιστημόνων: Είναι αυτονόητο όμως, ότι αφού πρόκειται για μέλη Δικηγορικού Συλλόγου, είναι ικανοί να αναλάβουν όλες τις ανωτέρω θέσεις.

Μνημονεύετε ως νομοθετικό έρεισμα του συμφωνητικού μεταξύ άλλων το άρθρο 13 του νδ 2698/1953. όταν έχει καταργηθεί προ εξηκονταετίας. Και τούτο διότι ήδη με τον προϋφιστάμενο (μεταγενέστερο του εν λόγω νδ) Κώδικα Δικηγόρων νδ 3026/1954, με το άρθρο 92 απαγορευόταν με διάταξη αναγκαστικού δικαίου η παραίτηση από τις ελάχιστες αμοιβές που όριζε, ενώ τόσο στο άρθρο 175 του παλαιού Κώδικα όσο και στο άρθρο 82 του ισχύοντος Κώδικα δεν επιτρέπεται παροχή νομικών υπηρεσιών άνευ αμοιβής.

Επιπροσθέτως ακόμα και στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δικηγόρος θα διεκπεραίωνε μεγάλο αριθμό υποθέσεων θα είχαμε την μορφή της οιονεί έμμισθης εντολής κατά προφανή παράβαση και καταστρατήγηση του άρθρου 43 παρ. 2 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Δεν θα πρέπει να λησμονείτε ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δεν θα πρέπει οι συμφωνίες που συνάπτει με τους αντισυμβαλλόμενους δικηγόρους να υπολείπονται των νομίμων αμοιβών του παραρτήματος I του Κώδικα Δικηγόρων (οι νόμιμες αμοιβές σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν είναι αποτιμητό σε χρήμα), καθώς επ’ αυτών καταρχήν υπολογίζονται οι εισφορές του δικηγόρου, που προκαταβάλλονται δια του γραμματίου προκαταβολής από τον ίδιο τον δικηγόρο, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΠΟΑ 1026/2012 του Υπουργείου Οικονομικών, δεν επιτρέπεται η καταχώριση των εισφορών αυτών στα έξοδα του δικηγόρου, εάν η εισπραττόμενη δικηγορική αμοιβή είναι κατώτερη του ποσού πλέον του παραρτήματος I.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να αποσύρετε το συγκεκριμένο σχέδιο και να ανακαλέσετε τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, συμμορφούμενοι στις επιταγές της δικηγορικής αξιοπρέπειας. Εάν εμείνετε, σας ενημερώνουμε ότι προτιθέμεθα να ασκήσουμε πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη μας που τυχόν συμβληθούν μαζί σας υπό τους ανωτέρω αξιώτικούς όρους και θα στραφούμε δικαστικά κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
 

Σχόλια