ΝΣΚ: Ανακοίνωση

0

Σας θέτουμε υπ’ όψη, ότι, με τις υπ’αριθμ. 737 & 738/2011 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγιναν δεκτές, κατά πλειοψηφία, οι αιτήσεις αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά των υπ’ αριθμ. 208 & 207/2004 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως, και, κρίθηκε, ότι, νομίμως καταλογίζεται φόρος μεταβιβάσεως μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 33 του Ν.2778/1999), εφ’ όσον ο υπολογισμός έγινε κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου3 παρ.4 του Ν.2753/1999. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ.4 του Ν.2753/1999, δεν παραβιάζουν το άρθρο 78 παρ.4 του Συντάγματος και δύνανται να τύχουν αυτοδύναμης εφαρμογής, προκειμένου να υπολογισθεί, βάσει αυτών, η πραγματική αξία των μετοχών που μεταβιβάστηκαν και, κατ’ ακολουθίαν, ο οφειλόμενος φόρος.

Σχόλια