ΝΣΚ: Ανακοίνωση

0

Σας θέτουμε υπ’ όψη, ότι, με την υπ’αριθμ.2024/2010 απόφαση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγινε δεκτή η αίτηση αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’αριθμ.999/2008 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και κρίθηκε, ότι, τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 του Ν.2523/1997 μέτρα, τα οποία επιβάλλονται όταν η Φορολογική Αρχή διαπιστώσει παράβαση συνισταμένη στη λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, στην έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων ή στη νόθευση φορολογικών στοιχείων και αίρονται κατά τους όρους των παραγράφων 5 και 6, σκοπούν στο να εξασφαλισθεί η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη, ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου κατ’ αυτού από τις σχετικές πράξεις επιβολής φόρων κ.λ.π., μετά των νομίμων προσαυξήσεων ή προστίμων. Ως τέτοια, τα εν λόγω μέτρα παρά το νομοθετικό χαρακτηρισμό τους και ως κυρώσεων, δεν έχουν γνήσιο κυρωτικό χαρακτήρα, ούτε, άλλωστε, προσλαμβάνουν τέτοιο χαρακτήρα, λόγω του, ότι, ενδέχεται, να κατατείνουν και στη συμμόρφωση των παραβατών προς τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται σε βάρος τους. Περαιτέρω, εφόσον δεν είναι δυσανάλογα προς τον προαναφερόμενο σκοπό τους, τα ίδια μέτρα περιορίζουν θεμιτά την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του καθού και επιτρεπτώς επιβάλλονται αναδρομικά, δηλαδή σε σχέση με αποδιδόμενες παραβάσεις που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της θεσπίσεως της ανωτέρω ρυθμίσεως, χωρίς να παραβιάζεται εντεύθεν η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η οποία δεν προστατεύει τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας από τη λήψη τέτοιων μέτρων εξασφαλίσεως της πληρωμής των οφειλών τους και του δημοσίου συμφέροντος.

Σχόλια