ΝΣΚ: Δελτίο Τύπου Νομικόυ Συμβουλίου του Κράτους

0

H Β΄ Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία, με την υπ’ αριθμ. 260/2012 Γνωμοδότησή της, τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 του άρθρου 1 του π.δ. 19/2006 και του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 12077/Φ.109.1/14-07-2011 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, οι υποψήφιοι στο διαγωνισμό πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για να προσληφθούν, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγορίας Ι1 και συνεπώς η μεταγενέστερη μεταβολή της σωματικής τους ικανότητας από Ι2, Ι3 ή Ι4 σε Ι1 δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη.