Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος: Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011

0

Ψηφίστηκε χτες, 30 Ιουνίου 2011, από την Ολομέλεια της Βουλής και στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα προσαρμογής Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ. Συγκεκριμένα στο άρθρο 46 αναφέρεται:

Άρθρο 46
Αναστολή πλειστηριασμών

1. Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011» και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας.»

Σχόλια