Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος: Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη ΜΗ απελευθέρωση του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή

0

Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας ανακοινώσουμε πως το επάγγελμα- λειτούργημα του Δικαστικού Επιμελητή

                  Δ Ε Ν   Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι

Εξεδόθη σήμερα 1 Ιουλίου 2011 το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ σύμφωνα με το οποίο το επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή εξαιρείται από τις ρυθμίσεις του ν. 3919/2011.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι: Δ81702/1-7-2011.

Αυτούσιο το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ είναι:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και την άσκησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του  ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 2, 3 και 10 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32).
β)  Του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126).
γ)  Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 ( Α΄ 98).

2. Την ανάγκη εναρμόνισης με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή, αλλά και διατήρησης συναφών περιορισμών με σκοπό την εξυπηρέτηση επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει του ιδιαίτερου χαρακτήρα του δικαστικού επιμελητή ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού και της φύσης του έργου του ως επικουρικού της απονομής δικαιοσύνης.

Η διατήρηση, κατά τα ανωτέρω, των περιορισμών, των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο ν. 2318/1995 για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και την άσκησή του επιβάλλεται από το χαρακτήρα αυτού ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού, στοχεύει δε στην εξυπηρέτηση επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι, ιδίως, η διασφάλιση διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα, η ορθολογική κατανομή των δικαστικών επιμελητών στην επικράτεια και η αποτελεσματική οργάνωση και άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο είναι στενά συνυφασμένο με την απονομή της δικαιοσύνης και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθμό 126/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Εξαίρεση από τις ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011

1. Το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή εξαιρείται από τη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3919/2011, ενώ οι περιορισμοί που αφορούν την πρόσβαση και την άσκησή του και προβλέπονται στο ν. 2318/1995 διατηρούνται, στο σύνολό τους, σε ισχύ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος. Οι διατηρούμενοι σε ισχύ περιορισμοί ως έχουν, σύμφωνα με την ειδική περί δικαστικών επιμελητών ανωτέρω νομοθεσία, αφορούν τις περιπτώσεις α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ και ι της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.

2. Το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή εξαιρείται από τη ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011, ενώ διατηρείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2318/1995 απαίτηση για λήψη προηγούμενης διοικητικής άδειας προκειμένου για την άσκηση του επαγγέλματος.

΄Αρθρο 2
Σύσταση Αστικών Εταιρειών

Η σύσταση από τους δικαστικούς επιμελητές αστικών εταιρειών με σκοπό την από κοινού παροχή των υ υπηρεσιών τους είναι ελεύθερη. Στην αστική εταιρεία μπορεί να μετέχουν αποκλειστικά και μόνο δικαστικοί επιμελητές που ασκούν τα καθήκοντά τους στην περιφέρεια του ιδίου Πρωτοδικείου, εφαρμοζομένης εν προκειμένω κ και της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2318/1995.

‘Αρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως πριν τη   2α Ιουλίου 2011.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση τοτου παρόντος διατάγματος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σχόλια