ΟΣΔΥΥ: Υπογραφή της προκήρυξης από τον υπουργό Δικαιοσύνης

0

Υπεγράφη απο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης»
Ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των δικαστικών υπηρεσιών που θα συμβάλει στην επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, αποτελεί η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού που υπεγράφη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης».       
           
Το έργο, το οποίο αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου για την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-justice), θα ολοκληρωθεί σε 16 μήνες από τη στιγμή που θα επιλεχθεί ο ανάδοχος, θα έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικών και συστημάτων πληροφορικής, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.973.450 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
Το έργο στην  Αʼ Φάση για την οποία έχει εγκριθεί το παραπάνω ποσό θα αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου  Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για τη διαχείριση της ροής ποινικής και πολιτικής διαδικασίας, τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των δικαστηρίων.
Στην Α΄ Φάση, το ΟΣΔΔΥ- ΠΠ θα εξυπηρετεί πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο. Στη Β΄ Φάση η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου το (ΟΣΔΔΥ) θα επεκταθεί στους δικαστικούς φορείς όλης της χώρας.    
Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος καλείται να αναπτύξει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργικές περιοχές:
 
Διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και ροών εργασίας
 
–  Ηλεκτρονική παραλαβή δικογράφων
–  Ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων και αποστολή απαντήσεων
–   Σύνταξη, έλεγχος και διακίνηση εγγράφων
–   Δημοσίευση ηλεκτρονικού πινακίου
–   Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων
–  Υπηρεσία δημόσιας διοίκησης όπως τήρηση μητρώων και έκδοση πιστοποιητικών
–  Απομακρυσμένη πρόσβαση σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες (δικαστές) όπου αυτό είναι εφικτό, και σε συνάρτηση πάντα με τους περιορισμούς ασφαλείας που θέτει το δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
– Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ηλεκτρονικής δικαιοσύνης όπως μεταξύ άλλων : το Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομολογίας (ECLI), το Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομοθεσίας (ELI),  οι αποφάσεις 315/2009 και 316/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταλλαγή δεδομένων ποινικού μητρώου.
Διαδικτυακή πύλη για την παροχή εξωστρεφών υπηρεσιών του συστήματος:
      
                     – Πληροφόρηση
–  Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς
–  Ηλεκτρονικό πινάκιο
–   Άλλες υπηρεσίες
 
Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης:
 
 
–  Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της Δικαιοσύνης
–   Παραγωγή διοικητικών διαφορών για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Διαλειτουργικότητα με τρίτους φορείς /συστήματα
–   Δικαιοσύνη (Εθνικό Ποινικό Μητρώο, Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων, Καταστήματα Κράτησης)
–   Εξωτερικά Συστήματα Δημόσιου Τομέα (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – ΣΔΟΕ, Αστυνομικές Αρχές, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διαδικτυακή πύλη «Ερμής», άλλους Φορείς του Δημόσιου τομέα
– Συστήματα Δικηγορικών Συλλόγων             

Σχόλια